Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Stanisławów z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019

Stanisławów, dnia 8 maja 2020 r.

ORG.526.1.2020.tz

Rada Gminy Stanisławów

 

Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Stanisławów z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019

Sprawozdanie niniejsze powstało zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), który stanowi: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 przyjęto uchwałą NR XL/324/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Celem głównym programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie aktywności mieszkańców dla pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej,

2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

3) umacnianie świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję,

4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy Stanisławów, szczególnie w zakresie samopomocy.

Adresaci programu:

1) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

Obszar współpracy gminy Stanisławów z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy, a w szczególności:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5) ochrony i promocji zdrowia,

6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

8) wypoczynku dzieci i młodzieży,

9) ratownictwa i ochrony ludności,

10) promocji i organizacji wolontariatu,

11) rozwijania różnych form turystyki,

12) promocji gminy poprzez wspieranie wydawnictw lokalnych,

 

Wskaźniki efektywności programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

ogłoszono i rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert:

 1. na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 2.  na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

a).konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej złożono 1 ofertę przez: Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” w Stanisławowie

b) w tym samym konkursie na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym złożono 4 oferty, przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata”, Ochotnicza Straż Pożarna w Pustelniku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 10 w Stanisławowie, oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej została wycofana po ocenie formalnej przed oceną merytoryczną.

Działania ww. polegały na odbyciu szeregu spotkań, wyjazdów do teatru, warsztatów kulinarnych i rzemiosła artystycznego, itp.

c) w konkursie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” złożono 3 oferty, przez Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” w Stanisławowie, oraz dwie oferty złożyła Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie. Projekt UPLKS przewidywał zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki selektywnej (ze środowisk zagrożonych nałogami) zaś projekty OSP – Dziecięca Drużyna Pożarnicza oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza miały charakter profilaktyki uniwersalnej – przyjmowano wszystkich chętnych

3) liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego,

W trybie otwartego konkursu ofert zawarto 8 umów.

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,  podpisano 3 umowy: z KGW w Stanisławowie „Nasza Chata” na spotkanie integracyjne z chórem „Zgoda” z Brześcia Litewskiego, z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubominie na „Piknik Rodzinny w Wólce Czarnińskiej” oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szmankowszczyźnie na „Dzień Kobiet w Szymankowszczyźnie”.

5) liczba ostatecznych beneficjentów zrealizowanych zadań:

a) w zajęciach sportowych UPLKS (zawody i treningi) uczestniczy około 200 osób w różnym wieku i płci, zawodników z roku na rok jest coraz więcej. Trenują w dwóch sekcjach: piłka nożna i karate. Karatecy z każdych zawodów przywożą medale i wyróżnienia, piłkarze grają w różnych ligach w zależności od ich wieku.

b) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym prowadziły cztery ww. organizacje. W Poszczególnych zajęciach brało udział od 15 (warsztaty) do 120 (spotkania integracyjne) osób. Łącznie daje to około 500 osób, jednak są osoby należące do wielu organizacji pozarządowych.

c) w ramach działań profilaktycznych UPLKS działała sekcja piłki siatkarska (dziewczęta) i część piłkarskiej poza zajęciami sportowymi prowadzono rozmowy indywidualne i pogadanki. Uczestnicy mieli 14 i więcej lat. W zajęciach uczestniczyło 40 osób, w tym 15 dziewcząt. Zajęcia z profilaktyki uzależnień prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie w dwóch sekcjach: Dziecięca Drużyna Pożarnicza – 17 dzieci obu płci oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 8 chłopców.

d) w imprezach przeprowadzanych w trybie art. 19a ustawy brało udział:

ok. 80 osób w spotkaniu z chórem Zgoda z Brześcia (w tym ponad 50 artystów) organizowanym przez KGW ze Stanisławowa „Nasza Chata”

w pikniku rodzinnym organizowanym przez OSP Lubomin wzięło udział 40 dzieci z rodzicami i opiekunami,

dzień kobiet w Szymankowszczyźnie uczciło około 60 osób

Łącznie około 900 osób.

6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

Upowszechnianie kultury fizycznej – UPLKS – 60.000 zł

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

- KGW Stanisławów – 5000 zł

- OSP Pustelnik – 5000 zł

- PZERiI koło nr 10 w Stanisławowie – 7500 zł

Profilaktyka uzależnień:

- UPLKS- 2000 zł

- OSP Stanisławów – 2000 zł +3000 zł

Razem w konkursach: 84500 zł

Oferty w trybie uproszczonym:

- KGW w Stanisławowie „Nasza Chata” – 500 zł

- OSP Lubomin – 500 zł

 - KGW Szymankowszczyzna – 600 zł

Łącznie w trybie uproszczonym: 1600 zł

Łącznie dotacje: 86100

7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami. Organizacje pozarządowe nie były zainteresowane konsultowaniem projektów uchwał zamieszczanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów w zakładce Rada Gminy/ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Gminy Stanisławów i materiały na sesję

8. Inne formy wsparcia:

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.,

b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy, (np. pomoc w wypełnianiu wniosków, umieszczanie informacji na stronach internetowych gminy, wyszukiwanie określonych informacji),

Do członków organizacji pozarządowych, którzy udostępnili swoje e-maile wysyłano informacje o konkursach, szkoleniach, naradach, poradach itp. (7zbiorowych maili).

c) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

d) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu na stronach internetowych gminy,

e) aktualizację bazy danych o lokalnych podmiotach programu (w zakładce organizacje pozarządowe na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy),

f) umożliwienie odbywania spotkań i zebrań członków organizacji w obiektach gminnych (np. GOK, szkoły), - większość organizacji pozarządowych ma siedzibę w GOK i tam się spotykają. UPLKS  i STH mają siedzibę w szkole, ale STH spotyka się w GOK. W szkole swoje mityngi mają anonimowi alkoholicy;

g) umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych, organizowanych przez stowarzyszenia na boiskach gminnych i w szkolnych salach gimnastycznych, (UPLKS)

h) zakup wydawnictw STH na promocję gminy (około 2000 zł).

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Tomasz Zdanowicz, p.22

tel. 257575873

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Zdanowicz
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-06-02 09:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-20 15:44:36