Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
  • Dziennik Ustaw
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Gminny portal mapowy
  • ePUAP

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

  • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641).
Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania:
1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
1)    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów –  https://bip.stanislawow.eu,
2)    udostępniona w serwisie internetowym Gminy Stanisławów – www.stanislawow.pl,
3)    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
2. Wnioskodawca wykorzystujący informacje jest obowiązany:
1)    poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej,
2)    udostępnić innym użytkownikom informację publiczną w pierwotnie pozyskanej formie,
3)    poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
3. Urząd Gminy Stanisławów nie ponosi odpowiedzialności:
1)    cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
2)    za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Gminy Stanisławów.
Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy Stanisławów:
1)    udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania – bezpłatnie,
2)    jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
1)    informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stanisławów,
2)    została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3)    wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
4)    została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego, bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl, lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.
Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39  ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego,
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Urząd Gminy po rozpatrzeniu wniosku:
1)    przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2)    informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3)    składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4)    odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadomić Urząd Gminy o przyjęciu oferty lub złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W stosunku do:
1)    decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
2)    decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub,
3)    wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Metryka

  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2022-04-13 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4605
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-13 14:46:26