Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Alert III stopnia -ostrzeżenie przed smogiem

 • autor informacji: Wojewódzkie CentrumZarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-20 09:39

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH

            Wójt Gminy Stanisławów informuje o możliwości składania zgłoszeń przez zainteresowanych mieszkańców gminy wymianą starych kotłów grzewczych. Gmina Stanisławów planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zbiorczy wniosek o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez gminę dotacji z WFOŚiGW.

            Program stwarza możliwość uzyskania (za pośrednictwem gminy) dotacji na zakup pieca w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. Kosztami kwalifikowanymi są koszty związane z zakupem kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz  koszt czujnika tlenku węgla (czadu).  Dofinasowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia, które zostaną wykonane do 20.10.2017 r. (jeszcze nie wykonane) i polegające na wymianie indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek. W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy wymagana jest kopia ostatecznego pozwolenia na budowę instalacji gazowej, którą należy dołączyć do deklaracji udziału w projekcie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

            Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych (w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza obecnie i w okresie najbliższych 5-ciu lat).

            Deklaracje udziału w projekcie należy składać w Urzędzie Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do 20.02.2017 r. Dodatkowe informację oraz wzór zgłoszenia dostępny jest w pokoju 19 oraz na stronie internetowej www.stanislawow.pl 

W przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z WFOŚiGW nowe kotły zostaną zakupione poprzez procedurę przetargową i dostarczone do mieszkańców. Oznacza to, że do chwili rozstrzygnięcia przetargu nie jest możliwe ustalenie od jakiego producenta będą pochodziły kotły. Mieszkańcy będą zobligowani do poniesienia wszystkich pozostałych kosztów tj. m.in.: demontaż starej instalacji źródła ciepła, zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo, wkład kominowy, roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. Gmina pozostanie właścicielem kotła przez okres trwałości projektu tj. 5 lat, natomiast właściciele budynków będą zobowiązani do prawidłowej eksploatacji urządzeń (w tym regularnego dokonywania przeglądów technicznych wymaganych przepisami). Obowiązki gminy i mieszkańców zostaną sprecyzowane w umowach, które zostaną przygotowane w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

 

 

UWAGA!!!

 • program nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego (programem będzie objęta wyłącznie wymiana starego pieca);
 • program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych;
 • pogram nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków,
 • program nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub ekogroszek.

 

 

Wójt  Gminy

                                                                                                  / - /  Adam  Sulewski

 

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-10 13:06
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 13:06

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW GRZEWCZYCH

 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-10 13:31

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24stycznia 2017 r.w sprawie ponowych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławówna lata 2016-2023

komentarze (0) (Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24stycznia 2017 r.w sprawie ponowych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławówna lata 2016-2023)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-24 14:53

Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym

Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym.
Formularz pdf można wypełnić elektronicznie po pobraniu na dysk i otwarciu w programie Acrobat Reader (nie w oknie przeglądarki). Następnie należy odesłać wypełniony i zapisany plik pdf jako załącznik emaila na adres: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-01 10:27

Zgłoszenie posiadania ptactwa w chowie przydomowym

Obwieszczenie Marszałka WojewództwaMazowieckiegoopodjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

drukuj (Obwieszczenie Marszałka WojewództwaMazowieckiegoopodjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego)

 • autor informacji: adam Struzik
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-02 14:04

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-25 12:38

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-26 08:56

Zwrot podatku akcyzowego na rok 2017

UWAGA ROLNICY!!!

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW PRZYPOMINA: 

każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 

 • w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. i złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. i złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:


3 - 28 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej w 2017r. wynosi

1 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017r. wynosi
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego na rok 2017)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-24 10:03

Procedura zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r.

drukuj (Procedura zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r.)

 • autor informacji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-24 10:03

Wójt Gminy Stanisławów informuje

W związku z zakończoną budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo-Kopaczewo i Retków Wójt Gminy Stanisławów informuje o pełnej gotowości do przyjmowania ścieków z nieruchomości, których właściciele spełnią następujące warunki:

 1. Dokonają zawiadomienia do Urzędu Gminy o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac dotyczących instalacji wewnętrznej kanalizacji.
 2. Wykonają instalację wewnętrzną, od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej na terenie nieruchomości. Instalacja wewnętrzna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.
 3. Przedstawią protokół wykonania instalacji wewnętrznej podpisany przez osobę posiadającą udokumentowane uprawnienia.
 4. Przedstawią certyfikaty zastosowanych materiałów do instalacji wewnętrznej, posiadających stosowne atesty.
 5. Przedstawią dokument inwentaryzacji powykonawczej instalacji wewnętrznej wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia geodety.
 6. Podpiszą umowę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków z Urzędem Gminy Stanisławów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Art. 5  Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Zgodnie z Art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku stwierdzenia nie wykonania w/w obowiązku, Wójt Gminy wyda decyzję administracyjną nakazująca wykonanie tego obowiązku.

W nawiązaniu do Art. 7 Ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, które zgłosiły wykonanie wewnętrznego odcinka instalacji kanalizacyjnej.

Wójt informuje, że planuje przeprowadzenie kontroli w/w nieruchomości                        w terminie 06 – 17 lutego 2017 roku.

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kto bez uprzedniego zawarcia umowy z Gminą, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mieszkańcami jest

Władysław Sędzielski – zastępca Wójta Gminy Stanisławów

tel. 25-757-58-42

 

drukuj (Wójt Gminy Stanisławów informuje)

 • autor informacji: Władysław Sędzielski
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-12-30 11:57

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów

INFORMACJA

Pani Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy Stanisławów do końca grudnia 2016 r. nie będzie pełniła dyżurów.

Na spotkanie w pilnej sprawie można umówić się telefonicznie.

Telefon 606 679 970

drukuj (Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Elżbieta Król
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2015-12-30 09:27
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-08 09:18

Zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-12-07 10:28

ANKIETA ANONIMOWA: PROBLEM UZALEŻNIENIA I PRZEMOCY W RODZINIE

komentarze (0) (ANKIETA ANONIMOWA: PROBLEM UZALEŻNIENIA I PRZEMOCY W RODZINIE)

 • autor informacji: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-11-08 15:52
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-10 11:36

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770),

od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

drukuj (Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym)

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-11-08 14:55

Grupa wsparcia kobiet

 • Grupa wsparcia dla kobiet
  Grupa wsparcia dla kobiet

drukuj (Grupa wsparcia kobiet)

 • autor informacji: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-10-07
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-10-07 09:11

Komunikat Wójta Gminy Stanisławów

 • Komunikat Wójta Gminy Stanisławów

drukuj (Komunikat Wójta Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-09-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-09-26 12:09

Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi

Psycholog ds. uzależnień, pani Kamila Czajkowska, przyjmuje w poniedziałki od godz. 15.00 do 20.00

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pani Ilona Anczarska - dyżur  29 grudnia 2016 r. w godz. 14.00 - 19.00

Uwaga! Panie psycholog przyjmuje w pokoju nr 14.  Informacje i zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie oraz w p. nr 7 Urzędu Gminy Stanisławów, tel. 257575707.

drukuj (Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi)

 • autor informacji: Beata Wąsowska
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-02-10 15:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-08 09:03

Przypominamy o zakazie handlu żywymi zwierzętami na targowisku w Stanisławowie

Zarządzenie w sprawie zakazu handlu żywymi zwierzętami na targowisku w Stanisławowie

drukuj (Przypominamy o zakazie handlu żywymi zwierzętami na targowisku w Stanisławowie)

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-08-31 15:59

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH SPOTKANIA INFORMACYJNO DORADCZE DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE

Gmina

Data

Godzina

Miejsce dyżuru

Cegłów

Pierwszy piątek miesiąca

2 IX, 7 X, 4XI, 2XII, 6 I, 3 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Cegłowie sala numer 13
ul. Tadeusza Kościuszki 4; 05-319 Cegłów

Dębe Wielkie

Pierwszy poniedziałek miesiąca

5 IX, 3 X, 7XI, 5XII, 2 I, 6 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Dębem Wielkim, sala konferencyjna nr 42
 ul. Strażacka 3; 05-311 Dębe Wielkie

Dobre

Drugi wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Dobrem

ul. Kościuszki 1 ; 05-307 Dobre

Halinów

Pierwszy wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XIII, 3 I, 7 II

Od 10.00 do 14.00

Urząd Miejski w Halinowie, sala konferencyjna

ul. Spółdzielcza 1; 05 - 074 Halinów

Jakubów

Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Jakubowie, sala nr 4

ul. Mińska 15; 05-306 Jakubów

Kałuszyn

Drugi wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14 II

Od 9.00 do 13.00

Urząd Miejski w Kałuszynie  sala konferencyjna
ul.  Pocztowa 1; 05 - 310 Kałuszyn

Latowicz

Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 12.00 do 16.00

Urząd Gminy w Latowiczu, sala nr 12

ul. Rynek 6; 05-334 Latowicz

Gmina Mińsk Mazowiecki

Druga środa miesiąca

14 IX, 12 X, 9 XI, 14 XII, 11 I, 8 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, sala 105

ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki

Gmina Mrozy

Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00 do 12.00

Urząd Miasta w Mrozach sala konferencyjna

ul. Adama Mickiewicza 35; 05-320 Mrozy

Siennica

Ostatni czwartek miesiąca

29 IX, 27 X, 24 XI, 29 XII, 26 I, 23 II

Od 9.00 do 13.00

Urząd Gminy w Siennicy  sala konferencyjna
ul. Kołbielska ; 05-332 Siennica

Stanisławów

Pierwszy wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XII, 3 I, 7 II

Od 9.00 do 13.00

Urząd Gminy w Stanisławowie sala nr 14
05-304 Stanisławów ; ul. Rynek 32

Sulejówek

Drugi poniedziałek miesiąca

12 IX, 10 X, 14 XI, 12 XII, 9 I, 13II

Od 10.00 do 14.00

Urząd Miasta w Sulejówku sala nr 2
ul. Dworcowa 55, ; 05-070 Sulejówek

 

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH

SPOTKANIA INFORMACYJNO DORADCZE DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE

drukuj (TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH SPOTKANIA INFORMACYJNO DORADCZE DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE)

 • autor informacji: Piotr Rawski Prezes Zarządu LGD Ziemi Mińskiej
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-09-01 08:08

Ostrzeżenie

 • Ostrzeżenie

drukuj (Ostrzeżenie)

 • autor informacji: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-08-31 15:55
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-31 16:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-07-29 15:49
 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-08-24 09:38

Wykaz nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Stanisławów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonych w miejscowościach:

Prądzewo-Kopaczewo (oznaczonej nr 185 o pow. 0,1192 ha, nr 192 o pow. 0,1229 ha, nr 200 o pow. 0,1088 ha),

Rządza nr 398 o pow. 0,1424 ha

i nieruchomości zabudowanej w miejscowości Porąb nr 190/1 o pow. 0,1987 ha, stanowiących własność gminy.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie: 25-757-58-53

drukuj (Wykaz nieruchomości gruntowych)

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-08-24 09:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 15:34

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju zwierząt na użytek własny

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-31 14:46

drukuj (Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju zwierząt na użytek własny)

 • autor informacji: Cezary Bogusz
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-01 14:14

Sprawy dotyczące zwierząt

Stanisławów, 14 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że za sprawy dotyczące zwierząt – m.in. bezdomnych oraz poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych odpowiedzialna jest pani Grażyna Zagórska, pracownik Urzędu Gminy Stanisławów, pokój nr 10, tel. 257 575 853

Gmina ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Perro” Zamienie (ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Maz. tel. 504 272 700), która to firma zobowiązała się w umowie do pomocy bezdomnym, cierpiącym, i zagubionym zwierzętom.

Padłe zwierzęta gospodarskie odbiera Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „Hetman” Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel. 242 821 653, 662 041 241, 566 832 562.

GMINNE CETRUM  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Rynek 32 pokój nr 13

05-304 Stanisławów

tel./: (025) 7575848  

fax. (025) 7575 857 w godzinach pracy Urzędu Gminy

telefon czynny całą dobę 0605697143 ,

e-mail: zk@stanislawow.ug.gov.pl

BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE ZE ZDARZENIA REALIZUJĄ SŁUŻBY:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 998, 112, (025) 7586264, fax. (025) 7596172, e-mail. pczk@powiatminski.pl

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna 998
Policja - 997
Telefon - 112
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim - (025)7582232

Wójt

/-/ Adam Sulewski

drukuj (Sprawy dotyczące zwierząt)

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-04-14 10:11

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA...
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

Wynik badania wody z wodociągu gminnego

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-01-28 10:57
 • autor informacji: Dorota Boruta
  data wytworzenia: 2015-12-01
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-04-01 12:03

Zmiany w podatkach w 2016 roku!

Wójt Gminy Stanisławów informuje o zmianach w zakresie podatków lokalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, a wprowadzone zostały na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045).
 
Zmiany w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym
 
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 10a i art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 7a ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm.) w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego nie przekroczy 100,- zł, podatek taki winien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.   

Wobec powyższego, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca 2016 roku. Natomiast, jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę, to płatny jest jak dotychczas w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
W myśl zapisów art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a i art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie zasada niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł.

Wobec powyższego od roku podatkowego 2016 nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru /obecnie kwota 6,10 zł/. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny /pobierany/.
 
Zmiany w podatku rolnym

W roku podatkowym 2016 będą obowiązywały nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych:

 • grunty rolne zabudowane 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy

 • rowy 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego

 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego

 • grunty pod stawami niezarybionymi  1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego

 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika  1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy

Oznacza to, że zmianie ulegnie liczba hektarów przeliczeniowych będących podstawą do naliczania podatku rolnego w gospodarstwach rolnych.

Nadal zwolnione od podatku rolnego są grunty klasy V i VI.
 
Zmiany w podatku leśnym

Od 1 stycznia 2016r. zniesiona została preferencyjna stawka 50 % dla lasów ochronnych.

Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

Zmiany w podatku od środków transportowych

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza nowy podział stawek podatku od środków transportowych dla autobusów, tj. w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca /poprzednio było mniejszej niż 30 miejsc/,

 • równej lub większej niż 22 miejsca /poprzednio było równej lub wyższej niż 30 miejsc/

W roku podatkowym 2016 obowiązują dwa wzory deklaracji na podatek od środków transportowych:

 • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A opublikowana  w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r.  poz. 2025). Podatnicy będący w posiadaniu środków transportowych stanowiących autobusy są zobowiązani do złożenia, w ustawowym terminie, deklaracji na podatek od środków transportowych na 2016 rok na niniejszym formularzu;

 • oraz – obowiązująca do dnia 31 grudnia 2016 r. – deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A, a opublikowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r.  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

 • autor informacji: Agnieszka Wieczorek
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-02-04 15:07

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu.

W związku z zagrożeniem

wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

 

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia. Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

 

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.

 

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy

zaleca się:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu;

 

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych 

zaleca się:

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • nie wypuszczanie gołębi z gołębników celem oblatywania.

 

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu

W okresie migracji dzikich ptaków  powinno się przetrzymywać drób w odosobnieniu. Drób wodny (kaczki i gęsi) może być karmiony w tym czasie zielonkami dowożonymi do miejsca jego odchowu. Zielonki nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich.

Zaleca się:

 • przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem oraz zabezpieczeniu tej przestrzeni przed odchodami dzikich ptaków;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
 • rozłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków fermy drobiu;
 • założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 •  

- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy; wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniamkoniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- wprowadzenie obowiązku używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków - ptasią grypą w Polsce jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed wniknięciem tej choroby.

Ptasia grypa -najczęściej zadawane pytania

Czym jest ptasia grypa?

            Ptasia grypa jest chorobą zakaźną zwierząt wywoływaną przez wirusy, którymi z reguły zarażają się ptaki, rzadziej świnie. Wirusy ptasiej grypy są właściwe dla tych właśnie zwierząt, jednakże zdarzają się przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i zarażenia człowieka.

           W przypadku ptactwa domowego zarażenie wirusem ptasiej grypy wywołuje dwie główne postacie choroby, charakteryzujące się niską albo wysoką zjadliwością. Tzw. „postać niskopatogenna" wywołuje zazwyczaj jedynie łagodne objawy (nastroszenie piór, spadek liczby znoszonych jaj) i może łatwo pozostać nierozpoznana. Postać wysokopatogenną choroby jest znacznie gwałtowniejsza w przebiegu i bardzo szybko rozprzestrzenia się w stadzie. Choroba atakuje liczne narządy wewnętrzne zarażonego ptactwa, zaś jej śmiertelność może sięgać nawet 100%, często w ciągu 48 godzin.

 

 

Jakie wirusy wywołują wysokopatogenną postać choroby?

             Wirusy grypy typu A1 dzielą się na 16 podtypów H i 9 podtypów N2. Jedynie wirusy podtypów H5 i H7 mogą wywoływać wysokopatogenną postać choroby, jednakże nie wszystkie wirusy tych podtypów są wysokopatogenne i nie wszystkie powodują ciężką chorobę u drobiu.

             Z obecnego stanu wiedzy wynika, że wirusy H5 i H7 zarażają drób wywołując postać niskopatogenną, jednakże krążąc bez przeszkód wśród drobiu mogą ulec mutacji i przekształcić się, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy, w postać wysokopatogenną. Dlatego też obecność wirusa H5 czy H7 u drobiu jest zawsze powodem do zaniepokojenia, nawet jeśli początkowe objawy infekcji są łagodne.

Czy ptaki wędrowne roznoszą wysokopatogenne wirusy ptasiej grypy?

            Rola ptaków wędrownych w rozprzestrzenianiu wysokopatogennych wirusów ptasiej grypy nie jest jeszcze w pełni rozpoznana. Dzikie ptactwo wodne uważane jest za naturalny rezerwuar wszystkich wirusów grypy typu A. Prawdopodobnie przez wieki przenosiły one wirusy grypy bez wyraźnej szkody. Wiadomo, że przenoszą także wirusy podtypów H5 i H7, lecz zazwyczaj w niskopatogennej postaci. Istnieją istotne dane wskazujące na to, że ptaki wędrowne mogą zarazić ptactwo domowe niskopatogennymi wirusami H5 i H7, które następnie mogą ulec mutacji i przekształcić się w postać wysokopatogenną.

           W przeszłości wysokopatogenne wirusy bardzo rzadko były wyizolowywane z organizmów ptaków wędrownych. Wiązało się to zwykle z obecnością martwych ptaków wędrownych znajdywanych w odległości lotu ptaka od ośrodka epidemii drobiu. Wyniki tych badań długo sugerowały, że dzikie ptactwo wodne nie jest czynnikiem dalszego rozprzestrzeniania się tych wirusów.

          Ostatnie wydarzenia uprawdopodabniają tezę, że obecnie niektóre ptaki wędrowne bezpośrednio rozprzestrzeniają wysokopatogenną postać wirusa H5N1. Oczekuje się dalszego rozprzestrzeniania się wirusa na nowe obszary.

Jakie są konsekwencje dla zdrowia ludzkiego?

           Szeroko rozpowszechniona i trwała obecność wirusa H5N1 wśród drobiu powoduje dwa zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

          Pierwszym z nich jest ryzyko bezpośredniego zarażenia w przypadku przejścia wirusa z drobiu na człowieka i wywołania bardzo ciężkiej choroby. Z kilku wirusów ptasiej grypy, które przekroczyły barierę gatunkową i zaraziły człowieka, wirus H5N1 wywołał największą liczbę ciężkich przypadków choroby i zgonów wśród ludzi. W przeciwieństwie do zwykłej grypy sezonowej, która w większości przypadków wywołuje jedynie łagodne objawy dotykające układ oddechowy, infekcja wywołana wirusem H5N1 ma zwykle agresywny przebieg i charakteryzuje się szybkim pogorszeniem stanu zdrowia oraz wysoką śmiertelnością. Powszechnie występuje pierwotne wirusowe zapalenie płuc i niewydolność wielu organów. W przypadku obecnej epidemii w Azji zmarła połowa chorych zarażonych tym wirusem. W większości przypadków choroba zaatakowała wcześniej zdrowe dzieci i ludzi młodych, co może jednak mieć związek przede wszystkim ze sposobem zarażenia w wyniku kontaktu bezpośredniego z chorym ptactwem w hodowli lub podczas innych czynności.

          Drugim, jeszcze bardziej niepokojącym zagrożeniem jest możliwość przekształcenia się wirusa w postać wysokozakaźną dla ludzi, a następnie rozpowszechnienie jej z człowieka na człowieka. Takie przekształcenie się mogłoby oznaczać początek pandemii grypy.

W jaki sposób zarażają się ludzie?

         Za główny sposób zarażenia uważany jest bezpośredni kontakt z zarażonym drobiem, bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami. Jak dotąd najwięcej przypadków zarażenia się przez ludzi odnotowano na obszarach wiejskich i podmiejskich, gdzie w wielu gospodarstwach utrzymuje się małe stada drobiu, który wędruje swobodnie, czasem wchodząc do domów lub pojawiając się w miejscach, w których bawią się dzieci. Jako, że zarażony drób wydala duże ilości wirusa w odchodach, możliwości kontaktu z zarażonymi odchodami lub z otoczeniem skażonym obecnością wirusa są bardzo liczne. Ponadto zważywszy na fakt, że dla wielu gospodarstw w Azji własny drób jest źródłem dochodu bądź pożywienia, wiele rodzin sprzedaje bądź ubija i spożywa drób w przypadku pojawienia się objawów choroby w stadzie. Praktyki te są bardzo trudne do zwalczenia. Największe prawdopodobieństwo zarażenia występuje podczas uboju, skubania pierza, patroszenia i przygotowywania drobiu do przyrządzenia posiłku. Brak jest dowodów na to, że właściwie przyrządzony drób iub jaja mogą być źródłem zarażenia.

Czy wirus łatwo przechodzi z ptactwa na ludzi?

         Nie. Mimo, iż stwierdzono około 120 przypadków zachorowań u ludzi, liczba ta jednak jest niska w porównaniu z wielką liczbą zarażonych ptaków i licznymi możliwymi drogami zarażenia się wirusem, szczególnie na terenach, gdzie powszechnie hoduje się drób na podwórkach. Obecnie trudno jest stwierdzić, dlaczego w podobnych warunkach tylko niektórzy ludzie ulegają zarażeniu.

Jakie jest ryzyko pandemii?

          Pandemia może wybuchnąć w przypadku spełnienia trzech warunków: pojawiłby się nowy podtyp wirusa; wirus ten zarażałby ludzi wywołując poważną chorobę; wirus ten bez przeszkód i przerw rozprzestrzeniałby się wśród ludzi. Wirus H5N1 spełnia pierwsze dwa warunki: jest on nowym wirusem dla ludzi (wirusy H5N1 nigdy dotąd nie krążyły szeroko wśród ludzi) oraz zaraził około 120 osób, zabijając połowę z nich. W przypadku pojawienia się wirusa typu H5N1 nikt nie będzie miał na niego odporności.

         Spełnione zostały wszystkie wstępne warunki wybuchu pandemii oprócz jednego: umiejętności łatwej i nieprzerwanej transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Ryzyko, że wirus H5N1 osiągnie tą umiejętność będzie trwało tak długo, jak długo będą pojawiać się możliwości zarażenia nim przez ludzi. Te z kolei będą istnieć tak długo, jak długo wirus ten będzie krążyć wśród ptactwa, a ta sytuacja może potrwać jeszcze przez kilka lub kilkanaście następnych lat.

W jaki sposób wirus H5N1 może stać się wirusem wywołującym pandemie?

         Wirus może zwiększyć swoją zakażalność wśród ludzi poprzez dwa sposoby. Pierwszym z nich jest „reasortacja", w której następuje wymiana materiału genetycznego pomiędzy wirusami ludzkiej i ptasiej grypy podczas połączonej infekcji u człowieka lub świni. W wyniku reasortacji może powstać w pełni zakaźny wirus pandemiczny zdolny spowodować nagły wzrost zachorowań na wskutek gwałtownego rozpowszechniania się.

          Drugi sposób jest bardziej stopniowym procesem mutacji adaptacyjnej, w której zdolność wirusa do przyczepiania się do ludzkich komórek wzrasta w miarę kolejnych infekcji. Mutacja adaptacyjna, wywodząca się pierwotnie z małego ogniska ludzkich zachorowań z przypadkami transmisji z człowieka na człowieka, prawdopodobnie dałaby państwom i organizacjom czas na podjęcie działań obronnych.

 

Jakie jest znaczenie ograniczonej transmisji wirusa z człowieka na człowieka?

           Mimo iż rzadkie, przypadki ograniczonej transmisji wirusa H5N1 i innych wirusów ptasiej grypy z człowieka na człowieka miały miejsce przy okazji epidemii wśród drobiu i nie powinny być jeszcze powodem do alarmu. W żadnym z nich wirus nie rozprzestrzenił się ponad przypadki wywołane bliskim kontaktem ze źródłem zarażenia ani też nie wywołał choroby w szerszej społeczności. Dane uzyskane z tych przypadków wykazują, że transmisja wymaga bardzo bliskiego kontaktu z osobą chorą. Przypadki te muszą zostać dogłębnie przeanalizowane, jednakże - przy założeniu, że badania potwierdzą, że transmisja z człowieka na człowieka jest bardzo ograniczona - tego typu przypadki nie zmienią ogólnej oceny ryzyka wystąpienia pandemii wyrażonej przez Światową Organizację Zdrowia. Mimo, iż miały miejsce przypadki wystąpienia infekcji ptasiej grypy wśród bliskich członków rodziny, jednakże często trudno jest określić, czy nastąpiła transmisja z człowieka na człowieka, gdyż członkowie rodzin są narażeni na kontakt z tym samym źródłem zarażenia w takim samym stopniu, jak i na kontakt wzajemny.

Jak poważne jest ryzyko wystąpienia pandemii?

          Ryzyko wystąpienia pandemii grypy jest poważne. W związku z faktem, iż występowanie podtypu wirusa H5N1 potwierdzone jest  na całym kontynencie azjatyckim i w niektórych krajach europejskich , ryzyko wystąpienia zachorowań na ptasią grypę dotyczy coraz większej ilości ludzi. Każdy kolejny przypadek zachorowania na ptasią grypę u ludzi daje wirusowi ptasiej grypy możliwość zwiększenia jego „inwazyjności" i w ten sposób przejścia w tzw. „szczep pandemiczny". Obserwowane obecnie rozprzestrzenianie się wirusa ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa i drobiu na nowych obszarach przyczynia się do wzrostu prawdopodobieństwa zachorowań na ptasią grypę także wśród ludzi. Prawdopodobieństwo wystąpienia pandemii grypy wzrasta, natomiast nie można określić ani przewidzieć jak wysoce patogenna może okazać się odmiana wirusa, która wywoła pandemię grypy, ani też kiedy ewentualna pandemia wystąpi.

Dlaczego możliwość wystąpienia pandemii wywołuje lek?

          Pandemia grypy może w szybkim tempie objąć wiele krajów. W momencie jej wystąpienia praktycznie nie jest możliwe powstrzymanie zachorowań u ludzi ze względu na sposób zakażenia: np. przez kaszel bądź też zwykle kichnięcie. Dodatkowo, wirus może być przenoszony przez osoby, u których nie wystąpiły jeszcze widoczne objawy zachorowania na grypę, co daje możliwość przenoszenia się infekcji na duże odległości przez podróżujących (np. samolotem).

          Nie jest możliwe ustalenie dokładnego przebiegu ewentualnej pandemii grypy, a więc przebiegu zachorowań wśród ludzi, bądź ilości zgonów spowodowanych przez wirus pandemiczny. Biorąc pod uwagę najbardziej sprzyjające okoliczności, a więc zakładając, iż wirus pandemiczny powodować będzie zachorowania o łagodnym przebiegu, należy liczyć się ze śmiertelnością od 2 do 7,4 min, w skali całego świata (opierając się o skumulowane dane z pandemii, która wystąpiła w 1957 roku). W stosunku do odmian wysoce patogennych szacunki te mogą ulec znaczącej zmianie. W 1918 roku pandemia grypy spowodowała śmierć ok. 40 min ludzi. W USA śmiertelność podczas tej pandemii wyniosła około 2,5%.

          Wystąpienie pandemii grypy spowodować może zakłócenia w prawidłowym działaniu służb medycznych, ze względu na konieczność oddelegowania pracowników ochrony zdrowia do placówek, w których przebywają osoby zakażone wirusem grypy, co ograniczy dostępność placówek medycznych dla osób z innymi dolegliwościami zdrowotnymi. Należy liczyć się także z absencją wśród pracowników ochrony zdrowia, transportu, komunikacji czy służb porządkowych, spowodowaną zachorowaniami na grypę. Jako że ludność będzie całkowicie podatna na wirusa typu H5N1, należy spodziewać się także gwałtownych wzrostów zachorowalności w obrębie danych społeczności. Ich skutki mogą mieć wpływ zarówno na potencjał ekonomiczny jak i społeczny danego regionu, w szczególności biorąc pod uwagę obecne ścisłe powiązania i współzależności handlowe. Ponadto, jak wskazują doświadczenia z przeszłości, można spodziewać się drugiej fali pandemii w ciągu roku od wystąpienia pierwszej.

         W przypadku wybuchu globalnej pandemii grypy możliwości współpracy i pomocy międzynarodowej, jakie zwykle mają miejsce podczas klęsk żywiołowych czy lokalnych epidemii, mogą zostać znacznie ograniczone, a rządy poszczególnych państw skupią się głównie na ochronie ludności własnych krajów.

Jakiego typu zaobserwowane sygnały ostrzegawcze będą świadczyły o początku pandemii?

          Najważniejsze sygnały, świadczące o początku pandemii, można zaobserwować w przypadku wykrycia ognisk zachorowań blisko rozłożonych w czasie i przestrzeni, co może sugerować wystąpienie transmisji wirusa z człowieka na człowieka, Z podobnych powodów potwierdzenie zachorowań na podtyp H5N1 wśród pracowników opieki zdrowotnej może również świadczyć o transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Wykrycie tego typu zachorowań musi być jak najszybciej przeanalizowane pod katem potwierdzenia diagnozy, zidentyfikowania źródła oraz określenia, czy doszło do transmisji z człowieka na człowieka.

         Badania struktury wirusa przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria referencyjne WHO, mogą określić ewentualne zmiany w strukturze wirusa, potwierdzające np. jego inwazyjność i zdolność wywołania infekcji u ludzi. Dlatego też WHO zwraca się z prośbą do krajów dotkniętych o dzielenie się próbkami z międzynarodową społecznością naukową.

Jak bardzo zaawansowane są prace nad stworzeniem szczepionki pandemicznej?

         W chwili obecnej skuteczna szczepionka przeciwko wirusowi pandemicznemu nie jest jeszcze dostępna. Szczepionki przeciwko grypie produkowane są corocznie przeciwko określonym podtypom wirusa, nie chronią one jednak przed zakażeniem wywołanym przez szczep pandemiczny. Chociaż szczepionka przeciwko podtypowi H5N1 jest obecnie w ostatniej fazie badań klinicznych, które są prowadzone przez kilkanaście krajów, nie ma jeszcze możliwości uruchomienia produkcji komercyjnej tego preparatu ani też możliwości dostarczenia dużych ilości tego preparatu w okresie wcześniejszym niż kilka miesięcy po wybuchu pandemii grypy.

          Obecnie trwają prace badawcze mające na celu testowanie eksperymentalnych szczepionek i potwierdzenie ich skuteczności. Celem prac badawczych jest opracowanie nowego typu preparatów szczepionkowych, z inną formułą ich wytwarzania, co pozwoli na uzyskanie lepszej sprawności w otrzymywaniu antygenu i radykalnie zwiększy możliwości produkcyjne (zastosowanie nowych technologii namnażania wirusa). Ponieważ skład antygenowy szczepionki musi odpowiadać podtypom szczepu pandemicznego, deklarowana jest produkcja dużej liczby dawek szczepionki dopiero po wystąpieniu pandemii. Obecne możliwości produkcyjne preparatów szczepionkowych są znacznie mniejsze od deklarowanego popytu na przedmiotową szczepionkę.

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-12-06 14:55
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-06 14:29

Informacja dla hodowców drobiu

 • autor informacji: Cezary Bogusz
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-12-29 13:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-20 09:39

Urząd Gminy w Stanisławowie

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 125402
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-02-24 16:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl