Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

  • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do weryfikacji złożonych wniosków dofinansowanie do budowy oraz dokonania odbioru końcowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów spoza obwodu szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę polegającą na dostarczeniu i wbudowaniu żwiru, tłucznia, destruktu i kruszywa betonowego dla Gminy Stanisławów w 2020 roku z podziałem na cztery zadania"

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2019 rok, wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 16/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Stanisławów

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Stanisławów

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg gminnych, gmina Stanisławów z podziałem na trzy zadania:
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowizna."

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Stanisławów w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zawieszenia poboru podatków w formie inkaso.

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów funkcjonowania monitoringu wizyjnego

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Mickiewicza”

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

ZARZĄDZENIE NR 40 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2020 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – etap II”.

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelarii w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów, ul. Miła, Stanisławów"

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawie efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów”

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku”

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. na "Udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 370 000,00zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020r. w związku z realizacją zadania "Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie"

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie w powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Pauliny Bocheńskiej - nauczycielki Zespołu Szkolnego w Ładzyniu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych - Szymankowszczyzna i Cisówka"

ZARZĄDZENIE NR 59/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3764
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-24 14:42

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 988300
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 14:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl