Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Protokół z posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno architektonicznej z dnia 12 września 2017r.

UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW

 

KOGO DOTYCZY

Osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego, które :

 • nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie  orzeczenia sądu;
 • lub które spełniają jednocześnie następujące warunki:
 • zamieszkiwały na terenie gminy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres 5 lat;
 •  nie mają tytułu prawnego do lokalu;
 • których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu jest niższy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

Osób ubiegających się najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • zamieszkiwały w sposób ciągły na terenie gminy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres 5 lat;
 • mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe;
 • których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3  miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem  lokalu jest niższy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym;     

Osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy, które są niezbędne do pracy na terenie gminy.

 •   Niezbędność osób do pracy na terenie gminy ustala Wójt Gminy na wniosek    podmiotu   zatrudniającego osobę ubiegającą się o najem lokalu.
 •   Przez spełnienie warunków niezbędności osoby do pracy na terenie gminy należy         rozumieć zwłaszcza:

          - wysokie kwalifikacje osoby, której nie będzie można zatrudnić jeżeli nie zaproponuje się         jej lokalu mieszkalnego;

          - zagrożenie zwolnienia się z pracy osoby o wysokich kwalifikacjach, jeżeli nie zapewni             się jej lokalu mieszkalnego i braku możliwości zatrudnienia innej osoby o            porównywalnych kwalifikacjach.

WYMAGANE DOKUMENTY

 •   Wniosek do Wójta Gminy Stanisławów o wynajem lokalu socjalnego, zastępczego, mieszkalnego,* wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 •   Deklaracja o wysokości dochodu ( wzór do pobrania).
 •   Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i danych zawartych we wniosku.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY

Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  

 •   Osoby ubiegające się zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy składają w Urzędzie Gminy wniosek, deklarację o wysokości dochodu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i dane zawarte we wniosku.
 •   Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego podlegają wpisaniu do rejestru osób oczekujących na zawarcie lokalu mieszkalnego i socjalnego w Gminie.
 •   Właściwy pracownik Urzędu Gminy sprawdza kompletność dokumentów, ich wiarygodność i spełnienie zasad określonych w uchwale Rady Gminy.
 •   Osoby, które złożyły niekompletny wniosek są wzywane do uzupełnienia zawartych w nich danych lub brakujących załączników w ciągu 14 dni. Nieuzupełnienie danych  i niedostarczenie brakujących załączników skutkuje wykreśleniem z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego.
 •   W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku i w załącznikach Wójt Gminy zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.z 2013 r. poz. 589). Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym.
 •   Osoby: które odmówiły złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, u których występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami, wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest ona w stanie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe; które wykazały we wniosku liczbę osób wspólnie zamieszkałych większą niż faktyczna liczba osób zamieszkałych: które podały inne, nieprawdziwe  dane, mające wpływ  na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego lub nie spełniają zasad określony w uchwale Rady Gminy podlegają wykreśleniu z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego.
 •   O wykreśleniu z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego osoby te są informowane na piśmie.
 •   Przed skierowaniem do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli od złożenia wniosku minęło więcej niż trzy miesiące, należy wezwać wnioskodawcę do potwierdzenia danych w nim zawartych lub ich zmiany i uzupełnienia.
 •   Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, figurujące w rejestrze osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową, po uzyskaniu przez Gminę wolnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
 •   Komisja Mieszkaniowa, rozpatrując wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli uzna dane zawarte we wniosku oraz uzyskane w ramach wywiadu za niewystarczające, może wezwać wnioskodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokonać oględzin dotychczasowego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 •   Komisja Mieszkaniowa rozpatrując wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, kieruje się zasadami zawartymi w uchwale Rady Gminy.
 •   Komisja Mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół w którym zawiera propozycje zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z konkretnymi osobami, które złożyły wniosek oraz uzasadnia swoje propozycje.
 •   Protokół Komisji Mieszkaniowej zatwierdza Wójt, zgadzając się z wnioskami Komisji lub określając inne rozwiązania.
 •   Po ustaleniu osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego sporządza się wykaz tych osób. Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, publikuje się w BIP Urzędu Gminy oraz przesyła osobom, których wnioski były rozpatrywane.
 •   W ciągu 14 dni osoby, których wnioski były rozpatrywane mogą wnieść do Wójta Gminy o ponowne rozpatrzenie wniosku.
 •   Odwołania Wójt Gminy rozpatruje w ciągu 30 dni od ich złożenia. Przy rozpatrywaniu odwołań Wójt Gminy zasięga opinii  Komisji Mieszkaniowej.
 •   Po rozpatrzeniu odwołań  Komisja Mieszkaniowa sporządza protokół, w którym przedstawia propozycje uznania odwołania i zmiany wykazu osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,lub jego odrzucenia.
 •   Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokółem Komisji Mieszkaniowej i jej propozycjami, podejmuje ostateczną decyzję o wskazaniu osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
 •   O podjętej przez Wójta decyzji pisemnie informowane są osoby, które złożyły odwołanie i osoby, z którymi planuje się zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
 •   Osoby te w ciągu 14 dni od powiadomienia mają prawo odmówić podpisania umowy najmu lokalu. Niepodpisanie umowy najmu lokalu w ciągu 14 dni jest jednoznaczne z odmową jej podpisania.
 •   W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i Rady Gminy, Wójt może zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego z osobą niespełniającą wymogów zawartych w uchwale Rady Gminy.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel.   25 7575848

PODSTAWA PRAWNA

 •   Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Dz 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. ).
 •  Uchwała Nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20.01.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów
 • autor informacji: Jan Świętochowski
  data wytworzenia: 2014-08-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2015-12-30 09:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-29 15:25

Wniosek o mieszkanie

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO

KOGO DOTYCZY

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali

mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym

na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej ,,normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby,

2) 40 m2 - dla 2 osób,

3) 45 m2 - dla 3 osób,

4) 55 m2 - dla 4 osób,

5) 65 m2 - dla 5 osób,

6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej

liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię

tego lokalu o 5 m2.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego /załącznik nr 1/.

2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres   miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość /załącznik nr 2/.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym.

4. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej, stan wyposażenia technicznego budynku i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość ponoszonych opłat.

5. Właściciele lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych składają ostatni wydruk opłat czynszowych.

6. Podnajemcy lokali mieszkalnych dostarczają kserokopie umowy najmu i dokumentów potwierdzających wysokość

ponoszonych opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY
Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu

złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie nie podlega opłacie.
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Podinspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel. bezpośredni (025)7575848

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami);

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 z późn. zmianami);

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia

wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828);

 • autor informacji: Jan Świętochowski
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2015-12-30 09:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-30 08:42

Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

KOGO DOTYCZY

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje:

 • odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (wzór do pobrania).

 • Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY

Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie nie podlega opłacie.
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel. bezpośredni (025)7575848

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966  z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Wniosek o ryczałt

 • autor informacji: Jan Świętochowski
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2015-12-30 09:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7062
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-04 14:51

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 729402
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl