Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

  • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie ogloszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2019/2020, dla uczniów spoza obwodu, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 lutego 2019

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów"

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stanisławów oraz terenu jednostek organizacyjnych gminy Stanisławów, Urzędu Gminy i gminnego targowiska w Stanisławowie".

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Usługa polegająca na dostarczeniu, dostarczeniu i wbudowaniu żwiru, tłucznia, destruktu i kruszywa betonowego dla Gminy Stanisławów w 2019/2020 r. z podziałem na cztery zadania."

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Stanisławów

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji do weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie budowy oraz dokonania odbioru końcowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

ZARZĄDZENIE NR 20 /2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2018 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych"

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszonego Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie nr 27a/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 170 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 660 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2019 r. w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie”

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019-2029

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu ww. świadczenia.

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" z wyłączeniem wydawania decyzji.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 lipca 2016 r.

w sprawie ponownych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016-2019

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku"

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa oraz regulaminów konkursów obowiązujących podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 18 sierpnia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie: Powołania komisji do weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie do budowy oraz dokonania odbioru końcowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Zbigniewa Jarosa - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Rafała Słowika - nauczyciela Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20.09.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisówka, gmina Stanisławów"

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, gmina Stanisławów w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Polityki Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu pracy.

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych
z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 67 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Rewitalizacja parku w Stanisławowie"

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 - 2029

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13124
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-20 09:17

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 988311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 14:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl