Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.13.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – Szymankowszczyzna i Cisówka
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-07 15:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-08-07
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-08-24 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.13.2020
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 572497-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Gmina Stanisławów: Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – Szymankowszczyzna i Cisówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów, krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32 , 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, , e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, , faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (URL): www.stanislawow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.stanislawow.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.stanislawow.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – Szymankowszczyzna i Cisówka
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Szymankowszczyzna: - rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych, - utylizacja wyrobów zawierających azbest, - rozebranie elementów więźb dachowych, - rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, - dwukrotne odgrzybianie krawędziaków - układanie na krokwiach folii wstępnego krycia, - ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm z tarcicy nasyconej, - pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach, - montaż wyłazu dachowego o wymiarach 80x80cm, - montaż rynien i rur spustowych, - montaż gąsiorów, - demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych - montaż zwodów poziomych - badanie skuteczności instalacji odgromowej, - rozebranie kominów wolnostojących, - przemurowanie kominów z cegieł - zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kominów Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Cisówka: - rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych, - utylizacja wyrobów zawierających azbest, - rozebranie elementów więźb dachowych, - rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, - dwukrotne odgrzybianie krawędziaków - układanie na krokwiach folii wstępnego krycia, - ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm z tarcicy nasyconej, - pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach, - montaż wyłazu dachowego o wymiarach 80x80cm, - montaż rynien i rur spustowych, - rozebranie kominów wolnostojących, - przemurowanie kominów z cegieł - zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kominów

II.5) Główny kod CPV: 45261210-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45260000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu pokrycia dachowego z blachy o powierzchni min. 200m², wraz z podaniem wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

-odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; -oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. -zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający korzystając z art. 24aa (procedura odwrócona) ustawy Pzp dokona najpierw oceny złożonych ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: oświadczenie o spełnianiu warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zał. 2 i 3 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu robót (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu pokrycia dachowego z blachy o powierzchni min. 200m² wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ: ppkt. 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty składające się na ofertę: -wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, -parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, -kosztorysy ofertowe uproszczone. Oświadczenie RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 (wzór umowy) do SIWZ. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w dołączonym załączniku i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze umowy. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy (Załącznik nr 6 dla SIWZ). Poza przyczynami zmiany umowy uregulowanymi w art.144 ust.1 pkt 2-6, ust.1a, ust..3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dodatkowo w trybie art.144 ust.1 pkt 1 tej ustawy ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy w przypadku : 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, c) niewypały i niewybuchy, d) wykopaliska archeologiczne, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.), f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.), g) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.. 3) Zmiana Umowy ze względu na: a) wystąpienie okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, Strony mogą wprowadzić zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji i przedłużyć termin realizacji Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1) ÷ pkt.3) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, z zastrzeżeniem , że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy pozostaje bez zmian. 2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy w trybie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych to: 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym w przypadku zmiany tego podatku kwota brutto pozostanie niezmieniona. 2) Zmiana w przypadku rezygnacji z części robót lub konieczności zaniechania części robót albo wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia albo z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Podstawą zmniejszenia wynagrodzenia za rezygnację z części robót lub zaniechany oraz zamienny zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego , ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu lub zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową i dane wyjściowe do kosztorysowania podane w załączniku nr 9 do SIWZ. 3) Kosztorys szczegółowy o którym mowa w pkt 2) sporządzony w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania podane w załączniku nr 9 do SIWZ , po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy. 3. Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę Umowy. 4. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W takim przypadku postanowienie § 9 ust.2 niniejszej umowy stosuje się. 5. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców). 2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 3) Zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego, 4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. 6. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która zawierać będzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wpływ na termin zakończenia umowy i jej wartość. 7. Zmiany wskazane w ust.5 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia informacji: 2020-08-07
 • zdarzenie opublikował: Robert Wiącek
  data dodania: 2020-08-07 15:29
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:40
Załączniki:
 • SIWZ1.1MB
  SIWZ
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:33
 • Załącznik nr 1-5 i 7 do SIWZ769.86kB
  Załącznik 1-5 i 7 do SIWZ
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:34
  • zmodyfikował: Robert Wiącek
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 15:35
 • Załącznik nr 6 do SIWZ843.51kB
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:35
 • Załącznik nr 3 do wzoru umowy211.34kB
  Załącznik nr 3 do wzoru umowy
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:35
 • Załącznik nr 5 do wzoru umowy379.35kB
  Załącznik nr 5 do wzoru umowy
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:36
 • Załącznik nr 8 do SIWZ804.46kB
  Załącznik nr 8 do SIWZ
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:36
 • Szymankowszczyzna - lokalizacja464.86kB
  Szymankowszczyzna - lokalizacja
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:37
 • Cisówka - lokalizacja587.38kB
  Cisówka - lokalizacja
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-07 15:37
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-24 15:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.13.2020
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-08-24
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-08-24 15:17
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-24 15:19
Załączniki:
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT160.37kB
  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2020-08-24
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-24 15:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-10 14:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-09-10
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-09-10 14:40
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 14:53
Załączniki:
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf687.63kB
  • autor informacji: Agnieszka Getka
   data wytworzenia informacji: 2020-09-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-10-16 15:21
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 15:22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-16 15:15
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: RIiOŚ.271.13.2020
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 510203838-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

Gmina Stanisławów: Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – Szymankowszczyzna i Cisówka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 572497-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stanislawow.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – Szymankowszczyzna i Cisówka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIiOŚ.271.13.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Szymankowszczyzna: - rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych, - utylizacja wyrobów zawierających azbest, - rozebranie elementów więźb dachowych, - rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, - dwukrotne odgrzybianie krawędziaków - układanie na krokwiach folii wstępnego krycia, - ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm z tarcicy nasyconej, - pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach, - montaż wyłazu dachowego o wymiarach 80x80cm, - montaż rynien i rur spustowych, - montaż gąsiorów, - demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych - montaż zwodów poziomych - badanie skuteczności instalacji odgromowej, - rozebranie kominów wolnostojących, - przemurowanie kominów z cegieł - zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kominów Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Cisówka: - rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych, - utylizacja wyrobów zawierających azbest, - rozebranie elementów więźb dachowych, - rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, - dwukrotne odgrzybianie krawędziaków - układanie na krokwiach folii wstępnego krycia, - ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm z tarcicy nasyconej, - pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach, - montaż wyłazu dachowego o wymiarach 80x80cm, - montaż rynien i rur spustowych, - rozebranie kominów wolnostojących, - przemurowanie kominów z cegieł - zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kominów

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45260000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 120535.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Łukasz Ostrowski,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ludwisarska 20
Kod pocztowy: 07-100
Miejscowość: Węgrów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 148258.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148258.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201999.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-10-16 15:15
[drukuj]

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1026874
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl