Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.11.2020 - przetarg ograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020r. w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola i żłobka(...)"
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-03 17:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-08-03
Data końca składania ofert: wtorek 2020-08-11 godz. 12:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.11.2020
Szczegółowa informacja:
 
 


Ogłoszenie nr 569512-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.
 
Gmina Stanisławów: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020 r. w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów, krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32 , 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, , e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, , faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (URL): www.stanislawow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.stanislawow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.stanislawow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stanislawow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020 r. w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie”
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020 r. w wysokości 1.925.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie” Opis Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Kwota kredytu: 1.925.000,00 zł. 2) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 3) Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2030 roku. 4) Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 5) Termin wykorzystania kredytu: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 6) Spłata kapitału i odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych. 7) Spłata kapitału w następujących ratach i terminach: - 2021 r. – od sierpnia 2021 r. 5 rat po 7 000,00 zł miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca (lub jeśli od września 2021 r. to 4 raty po 8 750,00 zł), - lata 2022 – 2030 – 12 rat w każdym roku po 17.500,00zł miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca. 8) Spłata odsetek miesięczna, na ostatni dzień każdego miesiąca , na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 7 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31sierpnia 2020r. Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. 9) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, - możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu i bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu, - zmianę terminów spłat rat kredytu. 10) Do wyliczenia kosztów obsługi należy przyjąć jako datę uruchomienia środków kredytowych dzień 30 sierpnia 2020 r. 11) Niniejsze uprawnienia Zamawiającego nie stanowią podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666) były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca powinien zatrudnić ww. osoby co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u wykonawcy pracowników.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której moa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty składające się na ofertę: 1. wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 2. wzór wniosku o wypłatę kredytu, 3. projekt umowy kredytowej, 4. harmonogram spłaty rat kredytu i odsetek, 5. pełnomocnictwo – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin uruchomienia transz kredytowych od dnia podpisania umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 
 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia informacji: 2020-08-03
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-08-03 17:20
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-03 17:27
Załączniki:
 • SIWZ kredyt 1.925.000,-.pdf885.82kB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-03
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-03 17:29
 • zał.1-5 do SIWZ kredyt 1.925.000,00.pdf434.74kB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-03
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-03 17:29
 • zał.1-5 do SIWZ kredyt 1.925.000,00.doc91.5kB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-03
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-03 17:29
 • Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf228.01kB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-03
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-03 17:29
 • opinie RIO ws budżetu I wpf.pdf1.6MB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-05
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-05 13:16
 • sprawozdania za I półrocze 2020.pdf28.6MB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-05
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-05 13:16
Modyfikacja treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-05 12:10
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Stanisławów, dnia 05.08.2020 r.

RIiOŚ.271.11.2020

 

MODYFIKACJA  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020 r. w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020 r. w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie” poprzez:

 1. W Rozdziale 3. Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3.3. ppkt. 7) otrzymuje następujące brzmienie:

Spłata kapitału w następujących ratach i terminach:

- 2021 r. – od sierpnia 2021 r. 5 rat po 7 000,00 zł miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca,

- lata 2022 – 2030 – 12 rat w każdym roku po 17.500,00 zł miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca.

 1. Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 11.2. otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym   przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 3 i 4  do SIWZ,

 

 1. W Załączniku nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego pkt. 4. otrzymuje następujące brzmienie:

Spłata kapitału w następujących ratach i terminach:

- 2021 r. – od sierpnia 2021 r. 5 rat po 7 000,00 zł miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca,

- lata 2022 – 2030 – 12 rat w każdym roku po 17.500,00 zł miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca.

 1. W Załączniku nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego pkt. 5. otrzymuje następujące brzmienie:

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej oferowanej przez Bank na dzień 11.08.2020r.  w wysokości  ……..…. %, co stanowi łącznie dla całego okresu kredytowania kwotę…….…………………... zł (zgodnie ze spłatami określonymi w punkcie 4 oraz terminem wykorzystania kredytu określonym na dzień 30 sierpnia 2020 r.*). Powyższe oprocentowanie naliczono według stawki rynkowej WIBOR 1 M z dnia 31.07.2020 r. wynoszącej………………….….. (ustalonej jako stawka z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki i publikowane na koniec każdego okresu przez Bank, zmiana oprocentowania następować będzie w okresach w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M) powiększone o marżę banku wynoszącą ………...………………

 1. W Załączniku nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY pkt. 7. otrzymuje następujące brzmienie:

Spłata kapitału w następujących ratach i terminach:

- 2021 r. – od sierpnia 2021 r. 5 rat po 7 000,00 zł miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca,

- lata 2022 – 2030 – 12 rat w każdym roku po 17.500,00 zł miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca.

 

Zamawiający załącza poprawiony wzór załączników 1-5 do SIWZ.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

 

 

 

Wójt Gminy

/ - / Kinga Anna Sosińska

 

 

 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia informacji: 2020-08-05
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-08-05 12:10
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-05 12:12
Załączniki:
 • modyfikacja kredyt 1 925 000,00.pdf198.73kB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-05
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-05 12:11
 • zał.1-5 do SIWZ kredyt 1.925.000,00.pdf431.92kB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-05
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-05 12:11
 • zał.1-5 do SIWZ kredyt 1.925.000,00.doc91.5kB
  • autor informacji: Magdalena Przanowska
   data wytworzenia informacji: 2020-08-05
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-05 12:11
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-11 15:30
Typ zdarzenia: informacja
 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia informacji: 2020-08-11
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-08-11 15:26
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-17 15:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-08-17 15:39
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-17 15:42
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1026828
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl