Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.9.2019 RIiOŚ.271.9.2019 - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2019-07-18 godz. 16:25 do piątek 2019-07-26 godz. 10:00 poniedziałek 2019-07-29 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-18 16:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-07-18
Data końca składania ofert: piątek 2019-07-26 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.9.2019
Szczegółowa informacja:
 
 


Ogłoszenie nr 575869-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.
 
Gmina Stanisławów: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów, krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32 , 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, , e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, , faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (URL): www.stanislawow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stanislawow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu wraz z zakupem biletów dla uczniów: Zespołu Szkolnego w Stanisławowie – około 141, Szkoły Podstawowej w Pustelniku - około 87 oraz Zespołu Szkolnego w Ładzyniu - około 73. Liczba osób objętych zamówieniem wynosi około 301. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi - mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił opiekunów nad uczniami w trakcie przewozu w postaci drugiej osoby, innej niż kierowca.. Opiekunowie muszą być pełnoletni i posiadać akceptację poszczególnych dyrektorów szkół. Faktury za zakup biletów na poszczególne miesiące będą wystawiane na Gminę Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-214-71-56 z adnotacją której szkoły dotyczą. W związku ze specyfiką pracy szkół, poszczególne liczby uczniów mogą się nieznacznie zmieniać w trakcie roku szkolnego. Szczegółowy plan transportu ustali Wykonawca z dyrektorami szkół, do których uczęszczają uczniowie. Przewidywane pory dowozu uczniów do szkół muszą gwarantować uczniom dotarcie do poszczególnych szkół najpóźniej 10 min przed rozpoczynającymi się zajęciami: Zespół Szkolny w Stanisławowie do godz. 8:05, Szkoła Podstawowa w Pustelniku do godz. 7:35, Zespół Szkolny w Ładzyniu do godz. 7:40. Przewidywane pory odwozu: - w Zespole Szkolnym w Stanisławowie ok godz. 14:05 pierwszy kurs oraz ok godz. 16:05 drugi kurs; - w Szkole Podstawowej w Pustelniku ok godz. 13:40 pierwszy kurs oraz ok godz. 15:20 drugi kurs; - w Zespole Szkolnym w Ładzyniu ok godz. 13:30 pierwszy kurs oraz ok godz. 15:20 drugi kurs. Ze względu na organizację pracy szkół godziny odjazdów mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega rozpoczęcie kursu porannego najwcześniej o godz. 6:45 w Szkole Podstawowej w Pustelniku oraz w Zespole Szkolnym w Ładzyniu a o godz. 7:00 w Zespole Szkolnym w Stanisławowie. Zamawiający informuje, że część tras będzie wykonywana po drogach o nawierzchni gruntowej. Trasy przejazdów oraz przewidywana liczba osób korzystających z biletów zostały wskazane poniżej: Zespół Szkolny w Stanisławowie: Lp. Trasa przejazdu Liczba osób 1.Papiernia 1 P17- Stanisławów 8 2.Papiernia 2 P18- Stanisławów 6 3.Retków - Stanisławów 8 4.Rządza - Stanisławów 36 5.Ołdakowizna 2 P16- Stanisławów 4 6.Wólka Piecząca 1 P41- Stanisławów 10 7.Kolonie Stanisławów - Stanisławów 21 8.Stanisławów 3 P29 - Stanisławów 2 9.Stanisławów 4 P30 - Stanisławów 2 10.Stanisławów przy drodze krajowej nr 50 w miejscowości Rządza - Stanisławów 1 11.Suchowizna – Zalesie - Stanisławów 14 12.Porąb – Sokóle – Kolonie Stanisławów - Stanisławów 27 13.Kolonie Stanisławów – Stanisławów przy drodze nr 637 2 Razem : 141 Szkoła Podstawowa w Pustelniku: Lp. Trasa przejazdu Liczba osób 1.Łęka - Pustelnik 5 2.Goździówka - Pustelnik 11 3.Ciopan - Pustelnik 18 4.Wólka Wybraniecka - Pustelnik 8 5.Cisówka - Pustelnik 31 6.Choiny - Pustelnik 11 7.Zawiesiuchy - Pustelnik 3 Razem: 87 Zespół Szkolny w Ładzyniu: Lp. Trasa przejazdu Liczba osób 1.Borek Czarniński – Czarna –Szymankowszczyzna–Wólka Czarnińska - Ładzyń 65 2.Wólka Konstancja - Ładzyń 8 Razem 73

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w formie załącznika nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych ( na druku załączonym do materiałów przetargowych)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w formie załącznika nr 3 – licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
9.3.1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 9.3.2 w formie załącznika nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 9.3.3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (po wezwaniu) 9.3.4 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (po wezwaniu) 9.3.5 w formie załącznika nr 6 - potencjał techniczny tj. wykaz środków transportowych niezbędnych do realizacji zamówienia jakimi dysponuje Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 3 autobusami, w tym dwóch posiadających co najmniej 54 miejsc siedzących oraz jednym z 45 miejscami siedzącymi. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia na druku będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ; 9.3.6 w formie załącznika nr 7 – potencjał kadrowy tj. wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie usług przewozowych, które posiadają niezbędne kwalifikacje – ważne prawo jazdy kategorii D oraz ważne świadectwo kwalifikacji lub inne dokumenty równoważne pod względem znaczenia uprawnień i kwalifikacji. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz osób do wykonania zamówienia na druku będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ; 9.3.7 w formie załącznika nr 8 – referencje z ostatnich trzech lat stwierdzające prowadzenie działalności polegającej na przewozie dzieci do szkół lub oświadczenie o wykonywaniu przewozów pasażerskich.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.4. Oferta musi zawierać: - formularz oferty - oświadczenie art. 25a ust 1 ustawy pzp - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) - pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 20,00
termin płatności za usługę 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
25.1 Wzór umowy stanowi Załącznik do SIWZ. 25.2 Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 25.3 Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 25.4 Zamawiający przewiduje zmiany umowy jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy lub wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji umowy. 25.5 W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zmawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
 

 
 
 
 
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-07-18
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-07-18 16:28
Załączniki:
ZMIANA TREŚCI SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-24 16:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-07-29 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.9.2019
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2019-07-24
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-07-24 16:09
Załączniki:
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-29 14:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.9.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-07-29
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-07-29 14:58
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf442.44kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-07-29
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-07-29 14:59
Zawiadomienie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-08 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: RIiOŚ.271.9.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-08
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-08-08 14:59
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (2).pdf399.77kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-08
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-08-08 14:59
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-22 14:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: RIiOŚ.271.9.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510175854-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Gmina Stanisławów: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575869-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540153753-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.stanislawow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIiOŚ.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu wraz z zakupem biletów dla uczniów: Zespołu Szkolnego w Stanisławowie – około 141, Szkoły Podstawowej w Pustelniku - około 107 oraz Zespołu Szkolnego w Ładzyniu - około 73. Liczba osób objętych zamówieniem wynosi około 321. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi - mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił opiekunów nad uczniami w trakcie przewozu w postaci drugiej osoby, innej niż kierowca.. Opiekunowie muszą być pełnoletni i posiadać akceptację poszczególnych dyrektorów szkół. Faktury za zakup biletów na poszczególne miesiące będą wystawiane na Gminę Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-214-71-56 z adnotacją której szkoły dotyczą. W związku ze specyfiką pracy szkół, poszczególne liczby uczniów mogą się nieznacznie zmieniać w trakcie roku szkolnego. Szczegółowy plan transportu ustali Wykonawca z dyrektorami szkół, do których uczęszczają uczniowie. Przewidywane pory dowozu uczniów do szkół muszą gwarantować uczniom dotarcie do poszczególnych szkół najpóźniej 10 min przed rozpoczynającymi się zajęciami: Zespół Szkolny w Stanisławowie do godz. 8:05, Szkoła Podstawowa w Pustelniku do godz. 7:35, Zespół Szkolny w Ładzyniu do godz. 7:40. Przewidywane pory odwozu: - w Zespole Szkolnym w Stanisławowie ok godz. 14:05 pierwszy kurs oraz ok godz. 16:05 drugi kurs; - w Szkole Podstawowej w Pustelniku ok godz. 13:40 pierwszy kurs oraz ok godz. 15:20 drugi kurs; - w Zespole Szkolnym w Ładzyniu ok godz. 13:30 pierwszy kurs oraz ok godz. 15:20 drugi kurs. Ze względu na organizację pracy szkół godziny odjazdów mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega rozpoczęcie kursu porannego najwcześniej o godz. 6:45 w Szkole Podstawowej w Pustelniku oraz w Zespole Szkolnym w Ładzyniu a o godz. 7:00 w Zespole Szkolnym w Stanisławowie. Zamawiający informuje, że część tras będzie wykonywana po drogach o nawierzchni gruntowej. Trasy przejazdów oraz przewidywana liczba osób korzystających z biletów zostały wskazane poniżej: Zespół Szkolny w Stanisławowie: Lp. Trasa przejazdu Liczba osób 1. Papiernia 1 P17- Stanisławów 8 2. Papiernia 2 P18- Stanisławów 6 3. Retków - Stanisławów 8 4. Rządza - Stanisławów 36 5. Ołdakowizna 2 P16- Stanisławów 4 6. Wólka Piecząca 1 P41- Stanisławów 10 7. Kolonie Stanisławów - Stanisławów 21 8. Stanisławów 3 P29 - Stanisławów 2 9. Stanisławów 4 P30 - Stanisławów 2 10. Stanisławów przy drodze krajowej nr 50 w miejscowości Rządza -Stanisławów 1 11. Suchowizna – Zalesie - Stanisławów 14 12. Porąb – Sokóle – Kolonie Stanisławów - Stanisławów 27 13. Kolonie Stanisławów – Stanisławów przy drodze nr 637 2 Razem : 141 Szkoła Podstawowa w Pustelniku: Lp. Trasa przejazdu Liczba osób 1. Łęka - Pustelnik 5 2. Goździówka - Pustelnik 11 3. Ciopan - Pustelnik 18 4. Wólka Wybraniecka - Pustelnik 8 5. Cisówka - Pustelnik 31 6. Choiny - Pustelnik 11 7. Zawiesiuchy - Pustelnik 3 8. Walercin - Pustelnik 20 Razem: 107 Zespół Szkolny w Ładzyniu: Lp. Trasa przejazdu Liczba osób 1. Borek Czarniński – Czarna –Szymankowszczyzna–Wólka Czarnińska - Ładzyń 65 2. Wólka Konstancja - Ładzyń 8 Razem 73
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 143615.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe, Przewóz Osób, Bogdan Raniszewski
Email wykonawcy: uslugitransportoweraniszewski@wp.pl
Adres pocztowy: ul.Janusza Korczaka 12
Kod pocztowy: 07-200
Miejscowość: Wyszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 155104.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155104.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 278307.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-22
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-08-22 13:58
[drukuj]

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 762906
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-16 15:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl