Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.8.2019 RIiOŚ.271.8.2019 - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-06-25 godz. 14:30 do środa 2019-07-10 godz. 10:00 piątek 2019-07-12 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-25 14:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-06-25
Data końca składania ofert: środa 2019-07-10 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2019
Szczegółowa informacja:

Budowę sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej  DN110PVC o długości 158,0 m wraz z uzbrojeniem nadziemnym tj. hydrant DN80 – 1 szt., zasuwy itp.  Oraz część ul. Miłej DN110 PVC od węzła W 32 do węzła W15 o długości ok. 455,0 m wraz z uzbrojeniem nadziemnym tj. hydrant DN 80 - 4 szt., zasuwy i itp.

W szczególności:

 1. roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych),
 2. odwadnianie wykopów
 3. wykopy liniowe
 4. wymiana gruntów
 5. zasypanie wykopów liniowych
 6. Roboty instalacyjne – sieć wodociągowa w tym: montaż rurociągów – sieć wodociągowa; montaż armatury – sieć wodociągowa; badania i pomiary – sieć wodociągowa;
 7. Roboty towarzyszące (nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z tłucznia;
 8. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 • zdarzenie opublikował: Mikołaj Cybula
  data dodania: 2019-06-25 14:24
Załączniki:
 • Ogłoszenie nr 56499217.46kB
  • załącznik opublikował: Mikołaj Cybula
   data dodania: 2019-06-25 14:30
 • SIWZ670.86kB
  • załącznik opublikował: Mikołaj Cybula
   data dodania: 2019-06-25 14:30
 • Załączniki do SIWZ110.5kB
  • załącznik opublikował: Mikołaj Cybula
   data dodania: 2019-06-25 14:30
 • Zalacznik nr 8- wzor umowy529.55kB
  • załącznik opublikował: Mikołaj Cybula
   data dodania: 2019-06-25 14:30
 • Ul. Armii Krajowej14.5MB
  • załącznik opublikował: Mikołaj Cybula
   data dodania: 2019-06-25 14:30
 • Ul. Miła14.7MB
  • załącznik opublikował: Mikołaj Cybula
   data dodania: 2019-06-25 14:30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-08 14:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-07-12 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 540138993-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Stanisławów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564992-N-2019
Data: 25/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stanislawow.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2019-09-30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2019-10-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-10, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-12, godzina 10:00
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2019-07-08
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-07-08 14:09
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-08 14:05
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2019
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2019-07-08
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-07-08 14:35
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-08 14:38
Załączniki:
 • przedmiar.pdf591.55kB
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-07-08 14:37
 • Odpowiedzi na zapytania_1.pdf258.38kB
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-07-08 14:39
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-12 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2019
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2019-07-12
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-07-12 14:11
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-12 14:13
Załączniki:
Zawiadomiennie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-01 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-01
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-08-01 14:46
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 14:48
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf537.73kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-08-01
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-08-01 14:47
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-22 15:30
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510176191-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Gmina Stanisławów: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564992-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540138993-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): bip.stanislawow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIiOŚ.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Zamówienia publicznego jest wykonanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów” w tym: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stanisławów ul. Armii Krajowej dz. Nr 157/3, 2389, hydrant Hp1, sieć wodociągowa ø 110 i część ul. Miła dz. Nr 303, 3402/5, 3463, hydranty od Hp3 do Hp6 sieć wodociągowa ø 110. Szczegółowy opis prac oraz ich zakres przedstawia załączona do niniejszej SIWZ dokumentacja budowlana. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Budowę sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej DN110PVC o długości 158,0 m wraz z uzbrojeniem nadziemnym tj. hydrant DN80 – 1 szt., zasuwy itp. Oraz część ul. Miłej DN110 PVC od węzła W 32 do węzła W15 o długości ok. 455,0 m wraz z uzbrojeniem nadziemnym tj. hydrant DN 80 - 4 szt., zasuwy i itp. W szczególności: -roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych), - odwadnianie wykopów - wykopy liniowe - wymiana gruntów - zasypanie wykopów liniowych - Roboty instalacyjne – sieć wodociągowa w tym: montaż rurociągów – sieć wodociągowa; montaż armatury – sieć wodociągowa; badania i pomiary – sieć wodociągowa; Roboty towarzyszące (nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z tłucznia; inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Wykonawca na własny koszt wykonana, uzyska zatwierdzi i wprowadzi projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w: Dokumentacji projektowej, odpowiednio załącznik nr 10 do SIWZ, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiednio załącznik nr 11 Do SIWZ,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45220000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89214.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANBUD
Email wykonawcy: pwsanbud@wp.pl
Adres pocztowy: Stara Niedziałka ul.Mazowiecka 172
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 109734.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109734.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162219.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-08-22
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-08-22 15:32
[drukuj]

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 762910
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-16 15:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl