Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.12.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-06 15:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-08-06
Data końca składania ofert: piątek 2020-08-21 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.12.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem Zamówienia publicznego jest: ”Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów”  z podziałek na 2 zadania tj.

ZADANIE NR 1

                         - Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Stanisławowie oraz

                         - Remont chodnika w miejscowości Rządza

ZADANIE NR 2

- Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy

 

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

”Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów”  z podziałek na 2 zadania:

ZADANIE NR 1:

Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Stanisławowie - przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:

 • roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
 • roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku
 • rozebranie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżem
 • podbudowy z kruszyw naturalnych, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm
 • podbudowy z kruszyw łamanych, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm
 • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
 • ustawienie palisady
 • obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
 • zjazdy z czerwonej kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 • chodniki z szarej kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
 • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych,
 • przestawienie hydrantu,
 • zieleń drogowa – humusowanie z obsianiem.

Remont chodnika w miejscowości Rządza - przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:

 • wykonanie robót przygotowawczych,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie krawężników i obrzeży,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
 • wykonanie podbudowy – warstwa dolna z kruszyw łamanych o gr. 15 cm i warstwa górna z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm,
 • wykonanie robót wykończeniowych.

ZADANIE NR 2:

Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:

 • rozebranie murku przy parkingu,
 • roboty rozbiórkowe i roboty ziemne w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm,
 • wykonanie obramowań.
 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia informacji: 2020-08-06
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-08-06 15:26
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 15:36
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-18 15:45
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-08-18
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-08-18 15:43
Załączniki:
 • MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA201.06kB
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2020-08-18
  • załącznik opublikował: Łukasz Ryszawa
   data dodania: 2020-08-18 15:45
  • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-18 15:46
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA120.51kB
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2020-08-18
  • załącznik opublikował: Łukasz Ryszawa
   data dodania: 2020-08-18 15:45
  • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-18 15:46
Modyfikacja Treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-21 14:20
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: RIiOŚ.271.12.2020
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 540157778-N-2020 z dnia 21-08-2020 r.
Stanisławów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540154869-N-2020
Data: 18.08.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-25, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-28, godzina 10:00
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-08-21
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-08-21 14:18
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-21 14:23
Załączniki:
 • Modyfikacja treści SIWZ313.12kB
  Modyfikacja treści SIWZ
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2020-08-21
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2020-08-21 14:19
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-28 15:53
Typ zdarzenia: informacja
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-08-28
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-08-28 15:49
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-28 15:52
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert102.93kB
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2020-08-28
  • załącznik opublikował: Łukasz Ryszawa
   data dodania: 2020-08-28 15:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-09 08:10
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-09-08
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-09-09 08:04
Załączniki:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-22 16:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 510208671-N-2020 z dnia 22-10-2020 r. Gmina Stanisławów: Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów
Szczegółowa informacja:

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571971-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540154869-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stanislawow.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIiOŚ.271.12.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

ZADANIE NR 1: Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Stanisławowie - przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: roboty pomiarowe przy robotach ziemnych roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku rozebranie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżem podbudowy z kruszyw naturalnych, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm podbudowy z kruszyw łamanych, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ustawienie palisady obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem zjazdy z czerwonej kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, chodniki z szarej kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej regulacja zaworów wodociągowych i gazowych, przestawienie hydrantu, zieleń drogowa – humusowanie z obsianiem. Remont chodnika w miejscowości Rządza - przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podbudowy – warstwa dolna z kruszyw łamanych o gr. 15 cm i warstwa górna z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm, wykonanie robót wykończeniowych. ZADANIE NR 2: Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: rozebranie murku przy parkingu, roboty rozbiórkowe i roboty ziemne w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, wykonanie obramowań.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 44113100-6, 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Stanisławowie oraz remont chodnika w miejscowości Rządza

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 290990.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KOSTEX Rafał Czerepiński
Email wykonawcy: kostkabruk@onet.pl
Adres pocztowy: Rudzienko 73D
Kod pocztowy: 05-307
Miejscowość: Dobre
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 357918.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 357918.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 405147.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55364.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68098.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68098.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105887.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia informacji: 2020-10-22
 • zdarzenie opublikował: Robert Wiącek
  data dodania: 2020-10-22 15:54
[drukuj]

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1026878
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl