Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.8.2020 Ogłoszenie nr 540140644-N-2020 z dnia 30-07-2020 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-17 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-07-17
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-08-03 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2020
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 563816-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.

Gmina Stanisławów: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów, krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32 , 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, , e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, , faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.stanislawow.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.stanislawow.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia Publicznego jest: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW, W TYM: Zadanie 1 Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lubelskiej 4 w Stanisławowie. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Budynek składa się z czterech lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 54m² każdy. Do budynku prowadzą dwa niezależne wejścia usytuowane w ścianach szczytowych. Przed wejściami na klatki schodowe znajdują się schody betonowe. Konstrukcja budynku jest murowana. Elementami konstrukcyjnymi są ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej i pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowowapiennej. Dane charakterystyczne: - Rok budowy- 1970 r. - Powierzchnia zabudowy- 150,13m2 - Powierzchnia użytkowa- 216,28m2 - Wysokość budynku- 8,55m - Kubatura: 1250,58 m3 - Ilość kondygnacji: 3 (w tym piwnica) Fundamenty: żelbetowe Stropodachy: na całym budynku, na belkach prefabrykowanych. W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ: 1. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej wraz z montażem 4 kpl. kotłów gazowych. 2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników. 3. Docieplenie fundamentów (styrodurem λ=0,040W/(m×K), gr. 15cm), ścian zewnętrznych (styropianem λ= 0,040 W/(m×K), gr. 15cm) oraz stropodachu (styropapą λ= 0,038 W/(m×K), gr. 20cm). 4. Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnic, okna z tworzywa PCV – zgodnie z częścią rysunkową projektu – elewacje (U=1.6W/(m²×K)) 5. Wymianę stolarki drzwiowej – 2kpl. drzwi wejściowych do budynku (U=1,5W/(m²×K)). 6. Montaż 8kpl. nawiewników w istniejących oknach PCV w pomieszczeniach lokatorów (2 nawiewniki na każdy lokal mieszkalny). 7. Wymianę rynien i rur spustowych. 8. Wymianę parapetów zewnętrznych. 9. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku. 10. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych, balkonów wraz z balustradami. 11. Przemurowanie kominów. 12. Wymianę instalacji odgromowej. 13. Wymianę 2kpl. daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku. Zadanie 2 Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Zachodniej 5 w Stanisławowie OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Budynek składa się z czterech lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 54m² każdy. Do budynku prowadzą dwa niezależne wejścia usytuowane w ścianach szczytowych. Przed wejściami na klatki schodowe znajdują się schody betonowe. Konstrukcja budynku jest murowana. Elementami konstrukcyjnymi są ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej i pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowowapiennej. Dane charakterystyczne: - Rok budowy- 1970r. - Powierzchnia zabudowy- 150,13m2 - Powierzchnia użytkowa- 216,28m2 - Wysokość budynku- 8,55m - Kubatura: 1250,58 m3 - Ilość kondygnacji: 3 (w tym piwnica) Fundamenty: żelbetowe Stropodachy: na całym budynku, na belkach prefabrykowanych. W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ: 1. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej wraz z montażem 4 kpl. kotłów gazowych. 2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników. 3. Docieplenie fundamentów (styrodurem λ=0,040W/(m×K), gr. 15cm), ścian zewnętrznych (styropianem λ= 0,040 W/(m×K), gr. 15cm) oraz stropodachu (styropapą λ= 0,038 W/(m×K), gr. 20cm). 4. Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnic oraz na klatkach schodowych, okna z tworzywa PCV – zgodnie z częścią rysunkową projektu – elewacje (U=1.6W/(m²×K)) 5. Wymianę stolarki drzwiowej – 2kpl. drzwi wejściowych do budynku (U=1,5W/(m²×K)). 6. Montaż 8kpl. nawiewników w istniejących oknach PCV w pomieszczeniach lokatorów (2 nawiewniki na każdy lokal mieszkalny). 7. Wymianę rynien i rur spustowych. 8. Wymianę parapetów zewnętrznych. 9. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku. 10. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych, balkonów wraz z balustradami. 11. Przemurowanie kominów. 12. Wymianę instalacji odgromowej. 13. Wymianę 2kpl. daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku. Zadanie 3 Modernizacja źródła ciepła w budynku Cisówka 59a W ramach zadania planowany jest remont istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet). Zaprojektowano kocioł na pellet o mocy 24kW, służący do ogrzewania budynku oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dokładny dobór urządzeń znajduje się w Projekcie budowlanym: „REMONT ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOCIOŁ NA BIOMASĘ (PELLET) W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CISÓWCE. 3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia został określony w: 1. Wielobranżowej dokumentacji projektowej składającej się z: - „Projektu budowlanego budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie dz. ew. 2214/23 (ul. Lubelska 4)” wraz z Decyzją Pozwolenia na budowę nr 989/16 z dnia 9 listopada 2016r. - „Projektu budowlanego wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie – ul. Lubelska 4” - „Projektu budowlanego wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego Stanisławów, ul. Lubelska 4” - „Projektu budowlanego budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie dz. ew. 2214/23 (ul. Zachodnia 5)” wraz z Decyzją Pozwolenia na budowę nr 988/16 z dnia 9 listopada 2016r. - „Projektu budowlanego wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie – ul. Zachodnia 5” - „Projektu budowlanego wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego Stanisławów, ul. Zachodnia 5” - Projektu budowlanego „Remont istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet) w budynku świetlicy wiejskiej w Cisówce” - stanowiącego załącznik do zgłoszenia przyjętego przez Starostę Mińskiego dnia 22.08.2019r. nr AB.6743.14.38.2019 stanowiących załącznik Nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7

45210000-2

45321000-3

45443000-4

45331100-7

45333000-0

44621200-1

44621100-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 4 roboty budowlane polegającą na ociepleniu (termomodernizacji) budynku o powierzchni użytkowej ~ 300m² wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami: - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na ociepleniu co najmniej 4 budynków o powierzchni użytkowej ~300m² - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu instalacji gazowej na co najmniej 4 budynków o powierzchni użytkowej ~300m² Przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831 ze zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.4.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.4.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.4.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3.1. wykazu robót ( załącznik nr 5 do SIWZ,) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 4 roboty budowlane polegającą na ociepleniu (termomodernizacji) budynku o powierzchni użytkowej ~ 300m² wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. wykazu osób ( załącznik nr 6 do SIWZ), w tym: Wykonawca: - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na ociepleniu co najmniej 4 budynków o powierzchni użytkowej ~300m² - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kontrakcie polegającym na wykonaniu instalacji gazowej na co najmniej 4 budynków o powierzchni użytkowej ~300m² 6.3.3. oświadczenie (załącznik nr 7 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Inne dokumenty składające się na ofertę: - wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, - ksero dowodu wpłaty wadium, - parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, - kosztorys ofertowy uproszczony.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: 9.2.1. pieniądzu, 9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3. gwarancjach bankowych, 9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, powinna ona zawierać klauzule, że jest gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. Treść gwarancji będzie zgodna z postanowieniami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 9.5. W przypadku wadium składanego przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej winna znaleźć się informacja, że gwarancja zabezpiecza ofertę składaną wspólnie przez Wykonawców. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów, Sprawa RIiOŚ.271.8.2020”.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

przedłużenie okresu gwarancyjnego

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przyczynami zmiany umowy uregulowanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6, ust. 1a - ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także poza art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późniejszymi zmianami), Zamawiający dodatkowo w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 tej ustawy ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści Umowy (w tym zmiany terminu i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy) w formie pisemnego aneksu do Umowy w przypadku : 1) Zminy spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlano-montażowych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę , ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie; c) niewypały i niewybuchy, d) wykopaliska archeologiczne, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.), f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub zainwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.), g) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, 3) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, b) protesty mieszkańców, c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 5) Zmiana Umowy ze względu na: a) przedłużającą się procedurę przetargową (powyżej 30 dni), b) wystąpienia wad lub błędów dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień i zatwierdzenia Zamawiającego, c) wystąpienie okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, Strony mogą wprowadzić zmiany w Przedmiocie Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji i przedłużyć termin realizacji Umowy . W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1) do pkt.5) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy pozostaje bez zmian. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. 1) zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy; c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, nienależytym, w tym wadliwym/z błędami/z usterkami/ z brakami wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa . W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone przez Strony w oparciu o kosztorysy szczegółowe i dane wyjściowe do kosztorysowania podane w załączniku Nr 9 do SIWZ. 3. Pozostałe zmiany: 1) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy, 4) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy maja wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, 5) zmiana w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenie za wykonanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys szczegółowy sporządzonego przez Wykonawcę z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu oferty - załącznik Nr 9 do SIWZ, b) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, c) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. Zamówienie dodatkowe lub uzupełniające Wykonawca jest zobowiązany wykonać przy zachowaniu tych samych norm , parametrów i standardów , co zamówienie podstawowe. Przed podpisaniem Umowy na zamówienie dodatkowe lub uzupełniające ustalony zostanie zakres rzeczowy , finansowy i termin realizacji zadania. 6) zmiana w przypadku rezygnacji z części robót lub konieczności zaniechania części robót albo wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia albo z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Podstawą określenia wynagrodzenia za rezygnację z części robót lub zaniechany oraz zamienny zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla ww. robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu lub zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową i dane wyjściowe do kosztorysowania podane w załączniku Nr 9 do SIWZ, 7) kosztorys szczegółowy o którym mowa w ust.2) , ust.3) po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego , będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy. 4. Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę Umowy. 5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W takim przypadku postanowienie §9 ust.2 niniejszej stosuje się. 6. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 3) zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego, 4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. 7. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która zawierać będzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wpływ na termin zakończenia umowy i jej wartość. 8. Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 9. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy: 1) Zamawiającego – Gmina Stanisławów , 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32 , e-mail urzad.gminy@stanislawow.pl 2) Wykonawcy - …………………………………......................... 10. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-07-17
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-07-17 15:08
Załączniki:
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-31 09:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2020
Szczegółowa informacja:

Stanisławów, 29.07.2020r.

 

RIiOŚ.271.8.2020

 

                                                                                              Wszyscy Oferenci

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów”

 

 

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w następującym zakresie:

 

Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia:

 

  1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia:
 1. rozpoczęcie – z dniem zawarcia Umowy,
 2. zakończenie robót budowlano – montażowych do 15 styczeń 2021 r.
 3. zakończenie przedmiotu umowy- 29 styczeń 2021 r.

 

Rozdział 8 Opis sposobu przygotowania ofert

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Urząd Gminy Stanisławów,

05-304 Stanisławów,

ul. Rynek 32.

Sprawa Nr RIiOŚ.271.8.2020

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów

Nie otwierać przed dniem 10.08.2020r. godz. 10:15

 

Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Stanisławów, 05-304 Stanisławów,                                                          ul. Rynek 32, w terminie do dnia 10.08.2020r., godz. 10:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2020r. w Urzędzie Gminy w Stanisławowie,                                        05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32, sala konferencyjna, godz. 10:15.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

                                                                                  __________________________

                                                                                 

                                                                                      /Kierownik Zamawiającego/

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wszyscy oferenci
 2. a/a
 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-07-30
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-07-31 09:10
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 09:12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-31 09:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 540140644-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 540140644-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

Stanisławów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 563816-N-2020
Data: 17/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres , na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres , na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-01-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-10, godzina: 10:00

 

 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia informacji: 2020-07-30
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-07-31 09:12
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 09:12
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-10 17:00
Typ zdarzenia: informacja
 • data wytworzenia informacji: 2020-08-10
 • zdarzenie opublikował: Robert Wiącek
  data dodania: 2020-08-10 16:56
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 17:06
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf141.79kB
  • autor informacji: Monika Krupa
   data wytworzenia informacji: 2020-08-10
  • załącznik opublikował: Robert Wiącek
   data dodania: 2020-08-10 16:57
  • zmodyfikował: Robert Wiącek
   ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 17:06
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-04 17:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2020
 • data wytworzenia informacji: 2020-09-04
 • zdarzenie opublikował: Robert Wiącek
  data dodania: 2020-09-04 16:56
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-10 14:40
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia informacji: 2020-09-10
 • zdarzenie opublikował: Łukasz Ryszawa
  data dodania: 2020-09-10 14:36
Załączniki:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-16 15:50
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: RIiOŚ.271.8.2020
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 510203992-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

Gmina Stanisławów: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Poprawa efektywności energatycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563816-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540140644-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail monika.krupa@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stanislawow.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIiOŚ.271.8.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Zamówienia Publicznego jest: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW, W TYM: Zadanie 1 Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Lubelskiej 4 w Stanisławowie. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Budynek składa się z czterech lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 54m² każdy. Do budynku prowadzą dwa niezależne wejścia usytuowane w ścianach szczytowych. Przed wejściami na klatki schodowe znajdują się schody betonowe. Konstrukcja budynku jest murowana. Elementami konstrukcyjnymi są ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej i pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowowapiennej. Dane charakterystyczne: - Rok budowy- 1970 r. - Powierzchnia zabudowy- 150,13m2 - Powierzchnia użytkowa- 216,28m2 - Wysokość budynku- 8,55m - Kubatura: 1250,58 m3 - Ilość kondygnacji: 3 (w tym piwnica) Fundamenty: żelbetowe Stropodachy: na całym budynku, na belkach prefabrykowanych. W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ: 1. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej wraz z montażem 4 kpl. kotłów gazowych. 2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników. 3. Docieplenie fundamentów (styrodurem λ=0,040W/(m×K), gr. 15cm), ścian zewnętrznych (styropianem λ= 0,040 W/(m×K), gr. 15cm) oraz stropodachu (styropapą λ= 0,038 W/(m×K), gr. 20cm). 4. Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnic, okna z tworzywa PCV – zgodnie z częścią rysunkową projektu – elewacje (U=1.6W/(m²×K)) 5. Wymianę stolarki drzwiowej – 2kpl. drzwi wejściowych do budynku (U=1,5W/(m²×K)). 6. Montaż 8kpl. nawiewników w istniejących oknach PCV w pomieszczeniach lokatorów (2 nawiewniki na każdy lokal mieszkalny). 7. Wymianę rynien i rur spustowych. 8. Wymianę parapetów zewnętrznych. 9. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku. 10. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych, balkonów wraz z balustradami. 11. Przemurowanie kominów. 12. Wymianę instalacji odgromowej. 13. Wymianę 2kpl. daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku. Zadanie 2 Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Zachodniej 5 w Stanisławowie OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Budynek składa się z czterech lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 54m² każdy. Do budynku prowadzą dwa niezależne wejścia usytuowane w ścianach szczytowych. Przed wejściami na klatki schodowe znajdują się schody betonowe. Konstrukcja budynku jest murowana. Elementami konstrukcyjnymi są ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej i pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowowapiennej. Dane charakterystyczne: - Rok budowy- 1970r. - Powierzchnia zabudowy- 150,13m2 - Powierzchnia użytkowa- 216,28m2 - Wysokość budynku- 8,55m - Kubatura: 1250,58 m3 - Ilość kondygnacji: 3 (w tym piwnica) Fundamenty: żelbetowe Stropodachy: na całym budynku, na belkach prefabrykowanych. W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ: 1. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej wraz z montażem 4 kpl. kotłów gazowych. 2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników. 3. Docieplenie fundamentów (styrodurem λ=0,040W/(m×K), gr. 15cm), ścian zewnętrznych (styropianem λ= 0,040 W/(m×K), gr. 15cm) oraz stropodachu (styropapą λ= 0,038 W/(m×K), gr. 20cm). 4. Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnic oraz na klatkach schodowych, okna z tworzywa PCV – zgodnie z częścią rysunkową projektu – elewacje (U=1.6W/(m²×K)) 5. Wymianę stolarki drzwiowej – 2kpl. drzwi wejściowych do budynku (U=1,5W/(m²×K)). 6. Montaż 8kpl. nawiewników w istniejących oknach PCV w pomieszczeniach lokatorów (2 nawiewniki na każdy lokal mieszkalny). 7. Wymianę rynien i rur spustowych. 8. Wymianę parapetów zewnętrznych. 9. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku. 10. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych, balkonów wraz z balustradami. 11. Przemurowanie kominów. 12. Wymianę instalacji odgromowej. 13. Wymianę 2kpl. daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku. Zadanie 3 Modernizacja źródła ciepła w budynku Cisówka 59a W ramach zadania planowany jest remont istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet). Zaprojektowano kocioł na pellet o mocy 24kW, służący do ogrzewania budynku oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dokładny dobór urządzeń znajduje się w Projekcie budowlanym: „REMONT ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOCIOŁ NA BIOMASĘ (PELLET) W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CISÓWCE. 3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia został określony w: 1. Wielobranżowej dokumentacji projektowej składającej się z: - „Projektu budowlanego budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie dz. ew. 2214/23 (ul. Lubelska 4)” wraz z Decyzją Pozwolenia na budowę nr 989/16 z dnia 9 listopada 2016r. - „Projektu budowlanego wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie – ul. Lubelska 4” - „Projektu budowlanego wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego Stanisławów, ul. Lubelska 4” - „Projektu budowlanego budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie dz. ew. 2214/23 (ul. Zachodnia 5)” wraz z Decyzją Pozwolenia na budowę nr 988/16 z dnia 9 listopada 2016r. - „Projektu budowlanego wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stanisławowie – ul. Zachodnia 5” - „Projektu budowlanego wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego Stanisławów, ul. Zachodnia 5” - Projektu budowlanego „Remont istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet) w budynku świetlicy wiejskiej w Cisówce” - stanowiącego załącznik do zgłoszenia przyjętego przez Starostę Mińskiego dnia 22.08.2019r. nr AB.6743.14.38.2019 stanowiących załącznik Nr 10 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45210000-2, 45321000-3, 45443000-4, 45331100-7, 45333000-0, 44621200-1, 44621100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 856670.85
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: HEK Sp. z o.o.
Email wykonawcy: hek@op.pl
Adres pocztowy: Gawłowo 54
Kod pocztowy: 05-190
Miejscowość: Nowe Miasto
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 925204.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 925204.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1398124.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia informacji: 2020-10-16
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2020-10-16 15:54
[drukuj]

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1026874
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl