Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.5.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-10 14:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-04-10
Data końca składania ofert: piątek 2019-04-26 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.5.2019
Szczegółowa informacja:
 
 


Ogłoszenie nr 536127-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.
 
Gmina Stanisławów: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20174-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów, krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32 , 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail ewa.dluska@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (URL): www.stanislawow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stanislawow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia Publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Ogólny zakres robót: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ: - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 038 grubości 16cm, λ≤0,038W/mK wraz z wykonaniem elewacji – silikatowa zaprawa tynkarska o grubości ziarna do 1,6mm, zgodnie z opisem i załączonym rysunkiem, - docieplenie cokołu budynku – ścian fundamentowych na głębokość 1,0m płytami styropianowymi grubości 15cm, λ≤0,035W/mK wraz z odtworzeniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (w wybranych miejscach) oraz powyżej opaski położeniem tynku dekoracyjnego – kruszywo kwarcowe na bazie żywic akrylowych o uziarnieniu do 1,6mm, - ocieplenie powierzchni stropu nad ostatnią kondygnacją budynku poprzez rozłożenie wełny mineralnej rozprężnej o grubości 25cm, λ≤0,036W/mK, układanej w dwóch warstwach. W celu zapewnienia dostępu technicznego do kominów i wyłazu dachowego zaprojektowano pomost technologiczny z płyt OSB gr 18mm o szer. 0,8m, na legarach drewnianych mocowanych do stropu, - wymiana stolarki drzwiowej – drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształtowników aluminiowych, wypełnione szybą, wyposażone w dwa zamki, pochwyty, samozamykacz, o współczynniku przenikania ciepła: U=1,3W/m²K, Prace towarzyszące: - ocieplenie płyty betonowej daszka nad wejściem głównym, - wymiana obróbek blacharskich podokienników, montaż nowych rur spustowych stalowych, ocynkowanych, - wymiana obróbek blacharskich przy kominach, - wymiana istniejącego wyłazu dachowego na nowy o wymiarach 80cm × 80cm z doświetleniem, - demontaż i ponowny montaż przewodów uziemiających i odgromowych, - przebudowa opasek wokół budynku – nowe opaski wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, koloru szarego, - wymurowanie ściany z cegły ceramicznej gr. 12cm o wysokości 0,3 – 1,6m przy klatce schodowej wraz z ociepleniem i montażem drzwi, - rozebranie istniejących schodów oraz wykonanie nowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych. Wzdłuż rampy zaprojektowano obustronne poręcze ze stali nierdzewnej, - demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych, - naprawa ubytków tynków na powierzchni gzymsów, rys, pęknięć. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM: - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 038 grubości 16cm, λ≤0,038W/mK wraz z wykonaniem elewacji – silikatowa zaprawa tynkarska o grubości ziarna do 1,6mm, zgodnie z opisem i załączonym rysunkiem, - docieplenie cokołu budynku – ścian fundamentowych na głębokość 1,0m płytami styropianowymi grubości 15cm, λ≤0,035W/mK wraz z odtworzeniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (w wybranych miejscach) oraz powyżej opaski położeniem tynku dekoracyjnego – kruszywo kwarcowe na bazie żywic akrylowych o uziarnieniu do 1,6mm, - ocieplenie powierzchni stropodachu poprzez położenie dodatkowej warstwy izolacji z wełny mineralnej o gr. 20cm, λ≤0,036W/mK, pokrycie z papy termozgrzewalnej. W pasie o szer. 4,0m od budynku szkoły należy zastosować papę o odporności ogniowej RE30, - ocieplenie powierzchni stropodachu wentylowanego poprzez wpompowanie w przestrzeń stropodachu granulatu z wełny szklanej o grubości 20cm; pokrycie dachowe wyremontować i pokryć papą termozgrzewalną, w pasie 4,0m od budynku szkoły należy zastosować papę o odporności ogniowej RE30, - ocieplenie powierzchni stropodachu nad łącznikiem należy ocieplić poprzez położenie dodatkowej warstwy izolacji z wełny mineralnej o gr 20cm, λ≤0,036W/mK, -wymiana ściany zewnętrznej z pustaków szklanych (luxferów) na konstrukcji na płytę warstwową ścienną gr 12cm z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, - wymiana stolarki okiennej – profil PCV, min 5-cio komorowy, wzmocniony profilem stalowym w kolorze białym, szyby zespolone, okucia obwodowe, systemowe, regulacja okucia klamka, w jednym skrzydle zamontować nawiewniki higrosterowane o wyd. 5-30m3/h. Prace towarzyszące: - przebudowa kominów – nowe wykonać z cegły klinkierowej, nakrywy z płyty betonowej obrobić obróbką blacharską, otwory wentylacyjne zabezpieczyć siatką ze stali ocynkowanej, - wykonanie konstrukcji wzmacniających krawędź gzymsu do mocowania rynny, wymiana obróbek blacharskich gzymsu, pasów podrynnowych i nadrynnowych, rynny, - we wszystkich oknach istniejących w jednym skrzydle zamontować nawiewniki higrosterowane o wyd. 5-30m3/h, - wymiana obróbek blacharskich podokienników, montaż nowych rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, - wymiana obróbek blacharskich przy kominach, - demontaż i ponowny montaż przewodów uziemiających i odgromowych, - przebudowa opasek wokół budynku – nowe opaski wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, koloru szarego, - demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych, - naprawa ubytków tynków na powierzchni gzymsów, rys, pęknięć. - rozebranie istniejących schodów oraz wykonanie nowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych. Wzdłuż rampy zaprojektowano obustronne poręcze ze stali nierdzewnej, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ: Instalacja składać się będzie z 12 szt. modułów fotowoltaicznych mono lub polikrystalicznych o minimalnej mocy szczytowej 290 Wp. Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwerter trójfazowy. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby z możliwością przechowywania nadwyżek w sieci. Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy falownik trójfazowy o mocy wyjściowej 3 kW, który jest wyposażony w wyłączniki mocy DC. Inwerter powinien umożliwiać komunikację w celu centralnego monitoringu pracy. Montaż modułów na dachu budynku Szkoły Podstawowej, prowadzenie przewodów, umiejscowienie urządzeń, ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa, ochrona p.poż. zgodnie z opisem i rysunkami.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45320000-6
45443000-4
45261210-9
45421132-8
45311200-2
45310000-3
09331200-0
71700000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-09-12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.1 lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.1 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia i obejmującą swoim zakresem termomodernizację budynku użyteczności publicznej (tj. ocieplanie ścian zewnętrznych), o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (brutto), wraz z podaniem wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami: - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednej, zakończonej w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robocie budowlanej w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia i obejmującej swoim zakresem termomodernizację budynku użyteczności publicznej (tj. ocieplanie ścian zewnętrznych), o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych w zakresie swojej specjalności, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 5.3.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.6.1 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 5.3.7.1 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.3.8.1 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt .5.3.2.1 oraz 5.3.3.1 SIWZ. 5.3.9.1 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.10.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.4. ppkt. 1- 4 SIWZ. 5.3.11.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.4. ppkt. 1-4 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 6.4.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.4.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.4.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 6.4.4. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.4.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający korzystając z art. 24aa (procedura odwrócona) ustawy Pzp dokona najpierw oceny złożonych ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.3.2.1 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 6.1.1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego na kwotę 1 000 000,00 PLN. 6.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.3.3.1 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 6.3.1. wykazu robót (załącznik nr 5 do SIWZ,) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: - 1 robotę budowlaną w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia i obejmującą swoim zakresem termomodernizację budynku (tj. ocieplanie ścian zewnętrznych budynku) , o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (brutto), wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. wykazu osób ( załącznik nr 6 do SIWZ), w tym: - Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika na przynajmniej jednej, zakończonej w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robocie budowlanej w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia i obejmującej swoim zakresem termomodernizację budynku użyteczności publicznej (tj. ocieplanie ścian zewnętrznych), o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN - Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń), która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych w zakresie swojej specjalności, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 6.3.3. oświadczenie (załącznik nr 7 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ: 6.6.1. ppkt. 6.4.1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.5. Inne dokumenty składające się na ofertę: 6.5.1. wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 6.5.2. ksero dowodu wpłaty wadium, 6.5.3. parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, 6.5.4. kosztorys ofertowy uproszczony.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), 9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: 9.2.1. pieniądzu, 9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3. gwarancjach bankowych, 9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, powinna ona zawierać klauzule, że jest gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. Treść gwarancji będzie zgodna z postanowieniami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 9.5. W przypadku wadium składanego przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej winna znaleźć się informacja, że gwarancja zabezpiecza ofertę składaną wspólnie przez Wykonawców. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”. Sprawa RIiOŚ.271.5.2019” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 9.8. Wadium wnoszone  w formie innej niż pieniądz, należy dołączyć do oferty w następujący sposób: kserokopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)  załączyć do oferty w sposób trwały, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 9.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9.10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 9.12. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : 9.12.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 9.12.2. jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.12.3. jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.12.4. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku Nr 8 (wzór umowy) do SIWZ. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w dołączonym załączniku i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze umowy. 17.2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy (Załącznik nr 8 dla SIWZ). Zmiana zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku: 1. Zmiany terminu i zakresu  realizacji Przedmiotu Umowy dokonane w formie pisemnego aneksu do Umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlano-montażowych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę , ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie; c) niewypały i niewybuchy, d) wykopaliska archeologiczne, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.), f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub zainwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.), g) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, 3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, b) protesty mieszkańców, c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 5) zmiana Umowy ze względu na: a) przedłużającą się procedurę przetargową (powyżej 30 dni), b) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień i zatwierdzenia Zamawiającego, c) wystąpienie okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, Strony mogą wprowadzić zmiany w Przedmiocie Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji i przedłużyć termin realizacji Umowy . W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1) do pkt.5) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy pozostaje bez zmian. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. 1) zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy; c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa . W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone przez Strony w oparciu o kosztorysy szczegółowe i dane wyjściowe do kosztorysowania podane w załączniku Nr 9 do SIWZ. 3. Pozostałe zmiany : 1) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku VAT od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy, 4) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy maja wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, 5) zmiana w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenie za wykonanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys szczegółowy sporządzonego przez Wykonawcę z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu oferty - załącznik Nr 9 do SIWZ, b) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, c) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. Zamówienie dodatkowe lub uzupełniające Wykonawca jest zobowiązany wykonać przy zachowaniu tych samych norm , parametrów i standardów , co zamówienie podstawowe. Przed podpisaniem Umowy na zamówienie dodatkowe lub uzupełniające ustalony zostanie zakres rzeczowy , finansowy i termin realizacji zadania. 6) zmiana w przypadku rezygnacji z części robót lub konieczności zaniechania części robót albo wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenia za rezygnację z części robót lub zaniechany oraz zamienny zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla ww. robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu lub zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową i dane wyjściowe do kosztorysowania podane w załączniku Nr 9 do SIWZ, 7) kosztorys szczegółowy o którym mowa w ust.2) , ust.3) po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego , będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy. 4. Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę Umowy. 5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 6. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 3) zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego, 4) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. 7. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która zawierać będzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wpływ na termin zakończenia umowy i jej wartość. 8. Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Załącznik Nr 14 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczne
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-10
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-04-10 14:05
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 16:00
Załączniki:
 • SIWZ - TERMOMEDERNIZACJA.pdf377.98kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:55
 • Załączniki nr 1-7 i 9.pdf1.4MB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Zalącznik_nr_8_- wzor_umowy Termomodernizacja-1.pdf283.47kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Załącznik_nr_4_do_wzoru_umowy gwarancja.pdf121.32kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Załącznik_nr_6_do_wzoru_umowy_ klauzula informacyjna.pdf100.92kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Załącznik nr 10 Projekty.zip4.8MB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Załącznik nr 11.pdf575.08kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Załącznik nr 12.pdf315.56kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Załącznik nr 13 Przedmiary.zip406.32kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Załącznik nr 14 do SIWZ.pdf194.57kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-04-10
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-10 14:11
 • Stanisławów fotowolt.ath3.96kB
  • autor informacji: Magdalena Szczęsna
   data wytworzenia informacji: 2019-04-17
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-17 12:18
 • Stanisławów salaI.ath32.17kB
  • autor informacji: Magdalena Szczęsna
   data wytworzenia informacji: 2019-04-17
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-17 12:18
 • Stanisławów Szkoła Podst.ath27.96kB
  • autor informacji: Magdalena Szczęsna
   data wytworzenia informacji: 2019-04-17
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-17 12:18
Załączenie przedmiarów w pliku ATH
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-17 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.5.2019
 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia informacji: 2019-04-17
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-04-17 12:16
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-17 12:19
Załączniki:
 • Odpowiedź nr_1.pdf56.19kB
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-17 12:16
Odpowiedź nr 2
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-18 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.5.2019
 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia informacji: 2019-04-18
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-04-18 14:36
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-18 14:38
Załączniki:
 • Odpowiedź nr 2.pdf145.17kB
  • autor informacji: Agnieszka Getka
   data wytworzenia informacji: 2019-04-18
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-18 14:38
Odpowiedź Nr 3 na zapytanie oferenta
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-19 11:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.5.2019
 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia informacji: 2019-04-19
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-04-19 11:27
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 11:28
Załączniki:
 • Odpowiedź nr_3.pdf447.18kB
  • autor informacji: Agnieszka Getka
   data wytworzenia informacji: 2019-04-19
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-04-19 11:28
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-26 13:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Mikołaj Cybula
  data dodania: 2019-04-26 13:12
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-26 13:13
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-16 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: RIiOŚ.271.5.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-05-16
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-05-16 14:57
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_1.pdf223kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-05-16
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-05-16 14:58
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-05 14:20
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510112580-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Gmina Stanisławów: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV"Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536127-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail ewa.dluska@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.stanislawow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIiOŚ.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Zamówienia Publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Ogólny zakres robót: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ: - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 038 grubości 16cm, λ≤0,038W/mK wraz z wykonaniem elewacji – silikatowa zaprawa tynkarska o grubości ziarna do 1,6mm, zgodnie z opisem i załączonym rysunkiem, - docieplenie cokołu budynku – ścian fundamentowych na głębokość 1,0m płytami styropianowymi grubości 15cm, λ≤0,035W/mK wraz z odtworzeniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (w wybranych miejscach) oraz powyżej opaski położeniem tynku dekoracyjnego – kruszywo kwarcowe na bazie żywic akrylowych o uziarnieniu do 1,6mm, - ocieplenie powierzchni stropu nad ostatnią kondygnacją budynku poprzez rozłożenie wełny mineralnej rozprężnej o grubości 25cm, λ≤0,036W/mK, układanej w dwóch warstwach. W celu zapewnienia dostępu technicznego do kominów i wyłazu dachowego zaprojektowano pomost technologiczny z płyt OSB gr 18mm o szer. 0,8m, na legarach drewnianych mocowanych do stropu, - wymiana stolarki drzwiowej – drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształtowników aluminiowych, wypełnione szybą, wyposażone w dwa zamki, pochwyty, samozamykacz, o współczynniku przenikania ciepła: U=1,3W/m²K, Prace towarzyszące: - ocieplenie płyty betonowej daszka nad wejściem głównym, - wymiana obróbek blacharskich podokienników, montaż nowych rur spustowych stalowych, ocynkowanych, - wymiana obróbek blacharskich przy kominach, - wymiana istniejącego wyłazu dachowego na nowy o wymiarach 80cm × 80cm z doświetleniem, - demontaż i ponowny montaż przewodów uziemiających i odgromowych, - przebudowa opasek wokół budynku – nowe opaski wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, koloru szarego, - wymurowanie ściany z cegły ceramicznej gr. 12cm o wysokości 0,3 – 1,6m przy klatce schodowej wraz z ociepleniem i montażem drzwi, - rozebranie istniejących schodów oraz wykonanie nowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych. Wzdłuż rampy zaprojektowano obustronne poręcze ze stali nierdzewnej, - demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych, - naprawa ubytków tynków na powierzchni gzymsów, rys, pęknięć. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM: - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 038 grubości 16cm, λ≤0,038W/mK wraz z wykonaniem elewacji – silikatowa zaprawa tynkarska o grubości ziarna do 1,6mm, zgodnie z opisem i załączonym rysunkiem, - docieplenie cokołu budynku – ścian fundamentowych na głębokość 1,0m płytami styropianowymi grubości 15cm, λ≤0,035W/mK wraz z odtworzeniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (w wybranych miejscach) oraz powyżej opaski położeniem tynku dekoracyjnego – kruszywo kwarcowe na bazie żywic akrylowych o uziarnieniu do 1,6mm, - ocieplenie powierzchni stropodachu poprzez położenie dodatkowej warstwy izolacji z wełny mineralnej o gr. 20cm, λ≤0,036W/mK, pokrycie z papy termozgrzewalnej. W pasie o szer. 4,0m od budynku szkoły należy zastosować papę o odporności ogniowej RE30, - ocieplenie powierzchni stropodachu wentylowanego poprzez wpompowanie w przestrzeń stropodachu granulatu z wełny szklanej o grubości 20cm; pokrycie dachowe wyremontować i pokryć papą termozgrzewalną, w pasie 4,0m od budynku szkoły należy zastosować papę o odporności ogniowej RE30, - ocieplenie powierzchni stropodachu nad łącznikiem należy ocieplić poprzez położenie dodatkowej warstwy izolacji z wełny mineralnej o gr 20cm, λ≤0,036W/mK, -wymiana ściany zewnętrznej z pustaków szklanych (luxferów) na konstrukcji na płytę warstwową ścienną gr 12cm z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, - wymiana stolarki okiennej – profil PCV, min 5-cio komorowy, wzmocniony profilem stalowym w kolorze białym, szyby zespolone, okucia obwodowe, systemowe, regulacja okucia klamka, w jednym skrzydle zamontować nawiewniki higrosterowane o wyd. 5-30m3/h. Prace towarzyszące: - przebudowa kominów – nowe wykonać z cegły klinkierowej, nakrywy z płyty betonowej obrobić obróbką blacharską, otwory wentylacyjne zabezpieczyć siatką ze stali ocynkowanej, - wykonanie konstrukcji wzmacniających krawędź gzymsu do mocowania rynny, wymiana obróbek blacharskich gzymsu, pasów podrynnowych i nadrynnowych, rynny, - we wszystkich oknach istniejących w jednym skrzydle zamontować nawiewniki higrosterowane o wyd. 5-30m3/h, - wymiana obróbek blacharskich podokienników, montaż nowych rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, - wymiana obróbek blacharskich przy kominach, - demontaż i ponowny montaż przewodów uziemiających i odgromowych, - przebudowa opasek wokół budynku – nowe opaski wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, koloru szarego, - demontaż i montaż lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych, malowanie drobnych elementów stalowych, - naprawa ubytków tynków na powierzchni gzymsów, rys, pęknięć. - rozebranie istniejących schodów oraz wykonanie nowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych. Wzdłuż rampy zaprojektowano obustronne poręcze ze stali nierdzewnej, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ: Instalacja składać się będzie z 12 szt. modułów fotowoltaicznych mono lub polikrystalicznych o minimalnej mocy szczytowej 290 Wp. Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwerter trójfazowy. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby z możliwością przechowywania nadwyżek w sieci. Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy falownik trójfazowy o mocy wyjściowej 3 kW, który jest wyposażony w wyłączniki mocy DC. Inwerter powinien umożliwiać komunikację w celu centralnego monitoringu pracy. Montaż modułów na dachu budynku Szkoły Podstawowej, prowadzenie przewodów, umiejscowienie urządzeń, ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa, ochrona p.poż. zgodnie z opisem i rysunkami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45261210-9, 45421132-8, 45311200-2, 45310000-3, 09331200-0, 71700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 978368.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: URBI PROJEKT, Artur Wojciech Tośka
Email wykonawcy: kontakt@urbi-projekt.pl
Adres pocztowy: ul.Traugutta 10 lok.U.9
Kod pocztowy: 06-100
Miejscowość: Pułtusk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1203393.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1203393.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2011109.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 • zdarzenie opublikował: Mikołaj Cybula
  data dodania: 2019-06-05 14:23
[drukuj]

Urząd Gminy w Stanisławowie

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 678865
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 14:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl