Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
RIiOŚ.271.3.2019 RIiOŚ.271.3.2019 RIiOŚ.271.3.2019 - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od środa 2019-02-06 do piątek 2019-02-22 godz. 10:00 piątek 2019-02-22 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW , URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE.
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-06
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-02-06
Data końca składania ofert: piątek 2019-02-22 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 511182-N-2019 z dnia 2019-02-06 r.
 
Gmina Stanisławów: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW , URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów, krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32 , 05304   Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail ewa.dluska@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (URL): www.stanislawow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.stanislawow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stanislawow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW , URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE .
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn : „ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW, URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE” , polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu całej masy odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości indywidualnych , od każdego gospodarstwa domowego i jednostek organizacyjnych , Urzędu Gminy i gminnego targowiska , gromadzonych selektywnie i nieselektywnie , niezależnie od warunków atmosferycznych , transportu, unieszkodliwiania odpadów , w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.992 z późn.zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów oraz zapisami innych przepisów prawa. 3.2 Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. ZADANIE NR 1 ( dwie pozycje) - Pozycja 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Stanisławów - Pozycja 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Retków. ZADANIE NR 2 (dwie pozycje) - Pozycja 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu: a) Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, b) Szkoły Podstawowej w Pustelniku, c) Zespołu Szkolnego w Ładzyniu , d) Publicznego Przedszkola w Stanisławowie. - Pozycja 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu: a) Urzędu Gminy w Stanisławowie, b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, c) Gminnego targowiska w Stanisławowie. d) Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90513100-7
90514000-3
90512000-9
90511200-4
90000000-7
90511100-3
90533000-2
34928480-6
90511300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że posiada : a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), na terenie Gminy Stanisławów lub kompletny wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Stanisławów. b) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub zaświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia, c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiedni wpis do rejestru, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), d) numer zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej, powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. u. Z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) i ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w zakresie objętym zamówieniem, e) numer rejestrowy wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), f) oświadczenie o umowie zawartej z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej,jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia : 300.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę (dotyczącą każdego zadania) w ramach jednej umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 600 Mg dla ZADANIA NR 1 w skali 12 miesięcy ; niż 100 Mg dla ZADANIA NR 2 w skali dwunastu miesięcy , od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują Mieszkańcy wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa(i) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) Dla ZADANIA NR 1: • dysponuje co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – o minimalnej kubaturze 10 m3 każdy, • dysponuje co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – o minimalnej kubaturze 10 m3 każdy, • dysponuje 1 samochodem do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej o ładowności minimalnej 3,5 Mg, c) Dla ZADANIA NR 2: • dysponuje co najmniej 1 samochodem specjalistycznym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – o minimalnej kubaturze 10 m3 , • dysponuje co najmniej 1 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – o minimalnej kubaturze 10 m3, • dysponuje 1 samochodem do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej o ładowności minimalnej 3,5 Mg, Ww. pojazdy powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122). WW. pojazdy powinny być pojazdami trwale czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy. d) Dla ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2 : • bazą w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Stanisławów usytuowaną na terenie do którego posiada tytuł prawny i na tym terenie, znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) e) Tylko dla ZADANIA NR 1 • zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę Pracownika Usługi - osoby wykonujące czynności kierowcy pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych, tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. f) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 4) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), na terenie Gminy Stanisławów lub kompletny wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Stanisławów, 5) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub zaświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia, 6) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiedni wpis do rejestru, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),numeru rejestrowego wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), 7) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, przedstawi na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej, powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. u. Z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) i ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w zakresie objętym zamówieniem 8) numer rejestrowy wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), 9) oświadczenie o umowie zawartej z Regionalna Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),umowy zawartej z RIPOK’ 10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 11) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający korzystając z art. 24aa ustawy Pzp dokona najpierw oceny złożonych ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego na kwotę : 300.000,00 PLN 1.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.3.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu usług ( załącznik nr 6 do SIWZ ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę w ramach jednej umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z podaniem jej wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana. b) wykazu narzędzi i urządzeń oraz informacji o bazie ( załącznik nr 7 do SIWZ ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, c) wykazu osób ( załącznik nr 8 do SIWZ ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i zatrudnionych na umowę o pracę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ: 1) ppkt. 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty składające się na ofertę: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 dla ZADANIA NR 1, załącznik nr 2a dla ZADANIA NR 2 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 2) ksero dowodu wpłaty wadium . 3) parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: • 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) , 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, powinna ona zawierać klauzule, że jest gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. Treść gwarancji będzie zgodna z postanowieniami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. W przypadku wadium składanego przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej winna znaleźć się informacja, że gwarancja zabezpiecza ofertę składaną wspólnie przez Wykonawców. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE ” Sprawa RIiOŚ.271.3.2019” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone  w formie innej niż pieniądz, należy dołączyć do oferty w następujący sposób: kserokopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)  załączyć do oferty w sposób trwały, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
aspeky środowiskowy i aspekt społeczny 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 
 
 • zdarzenie opublikował: Mikołaj Cybula
  data dodania: 2019-02-06 15:05
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 15:08
Załączniki:
Modyfikacja Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-13 16:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: RIiOŚ.271.3.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-02-13
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-02-13 16:01
Załączniki:
 • Modyfikacja nr_1.pdf142.19kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-02-13
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-02-13 16:02
Modyfikacja Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-15 16:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: RIiOŚ.271.3.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-02-15
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-02-15 16:25
Załączniki:
 • Modyfikacja_2.pdf164.93kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-02-15
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-02-15 16:29
Odpowiedź Nr 1 na zapytanie wykonawcy
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-15 16:34
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: RIiOŚ.271.3.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-02-15
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-02-15 16:34
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 16:34
Załączniki:
 • Odpowiedź_1.pdf218.88kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-02-15
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-02-15 16:39
 • Zał.nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis -poprawiony.docx32.24kB
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-02-15
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-02-15 16:39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-15 16:34
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-02-22 godz. 10:00
Oznaczenie: RIiOŚ.271.3.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 540030583-N-2019 z dnia 15-02-2019 r.
Stanisławów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511182-N-2019
Data: 06.02.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail ewa.dluska@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.stanislawow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-18, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-22, godzina: 10:00
 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia informacji: 2019-02-15
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-02-15 16:42
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 16:43
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-02-22 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIiOŚ.271.3.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-02-22
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-02-22 14:34
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 14:36
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-03-19 13:40
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: RIiOŚ.271.3.2019
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-03-19
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-03-19 13:38
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty131.72kB
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  • autor informacji: Aneta Poziemska
   data wytworzenia informacji: 2019-03-19
  • załącznik opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data dodania: 2019-03-19 13:42
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-02 15:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: RIiOŚ.271.3.2019
Szczegółowa informacja:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511182-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540030583-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stanisławów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32, 05-304  Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail ewa.dluska@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (url): www.stanislawow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW , URZĘDU GMINY I PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W STANISŁAWOWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIiOŚ.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn : „ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW, URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE” , polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu całej masy odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości indywidualnych , od każdego gospodarstwa domowego i jednostek organizacyjnych , Urzędu Gminy i gminnego targowiska , gromadzonych selektywnie i nieselektywnie , niezależnie od warunków atmosferycznych , transportu, unieszkodliwiania odpadów , w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.992 z późn.zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów oraz zapisami innych przepisów prawa. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. ZADANIE NR 1 ( dwie pozycje) - Pozycja 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Stanisławów - Pozycja 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Retków. ZADANIE NR 2 (dwie pozycje) - Pozycja 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu: a) Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, b) Szkoły Podstawowej w Pustelniku, c) Zespołu Szkolnego w Ładzyniu , d) Publicznego Przedszkola w Stanisławowie. - Pozycja 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu: a) Urzędu Gminy w Stanisławowie, b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, c) Gminnego targowiska w Stanisławowie. d) Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90513100-7, 90514000-3, 90512000-9, 90511200-4, 90000000-7, 90511100-3, 90533000-2, 34928480-6, 90511300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1447560.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: EKO-SAM BIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: eko-sam@wp.pl
Adres pocztowy: ul.Dobra 12
Kod pocztowy: 05-306
Miejscowość: Jakubów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1563364.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1563364.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2207288.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia informacji: 2019-04-02
 • zdarzenie opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data dodania: 2019-04-02 14:48
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 15:18
[drukuj]

Urząd Gminy w Stanisławowie

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 583454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-21 15:02

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl