Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Gospodarka odpadami

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Terminarz odbioru odpadów od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Informacja dla rolników odnośnie dofinansowania

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że istnieje możliwość otrzymania przez Gmine Stanisławów dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie (obok Oczyszczalni Ścieków)

czynny jest w soboty

w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

            Jeżeli we wskazanym dniu przypada dzień wolny od pracy, odbiór odbędzie się w poprzedzającym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy.

            Przyjmujący odpady ma prawo żądać potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Stanisławów.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stanisławów, zawiadamia, że zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
/-/ Wójt Gminy
Adam Sulewski

Stanisławów, dnia 15.11.2018 r.

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla gminy Stanisławów

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

I N F O R M A C J A o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów udostępnia informacje o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b wyżej wymienionej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie, gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645).

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

22,45

42,82

57,70%

71,0%

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Stanisławów osiągnęła poziom 71,0%, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16%.

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

-

100

-

-

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

           – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676).

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

25,60

5,13

0,07%

19,1%

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Stanisławów osiągnęła poziom 19,1% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015.

 

Podmiot

Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

0,0

43,9

-

Zakład Usług Asenizacyjnych

Marek Bakun

ul. Żółkiewskiego 11

05-075 Warszawa

0,0

21,1

-

EKO-SAM BIS

Sp. z o.o.

ul. Dobra 12

05-306 Jakubów

0,0

100,0

-

EkoTeam Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 6

07-100 Węgrów

19,11

100,0

-

KOBE P. Kotowski K.Kotowski S.C.

Duczki ul. Myśliwska 8

05-200 Wołomin

0,0

-

-

KOBE Bernarda Kotowska

Duczki ul. Myśliwska 8

05-200 Wołomin

-

-

-

P.P.H.U. LEKARO

Jolanta Zagórska

Wola Ducka 70A

05-408 Glinianka

-

-

-

SITA Polska Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

-

-

-

P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

-

-

-

REMONDIS Otwock Sp. z o.o.

ul. J. Lennona 4

05-400 Otwocka

-

-

-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Gdańska 69

07-100 Węgrów

-

-

-

EKOLIDER”

Jarosław Wyglądała

ul. Lucin 4

08-400 Garwolin

-

-

-

STAUBACH Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

-

-

-

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

-

-

-

PARTNER”

Dariusz Apelski

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

-

-

-

Eko Bilans Gospodarka Odpadami

Tomasz Drzazga

ul. J. Smulikowskiego 1/3

00-389 Warszawa

-

-

-

Jurant Sp.j.

S. Matak, J. Borkowski

ul. Ossowska 73

05-220 Zielonka

-

-

-

PPHU BATORY

Sp. z o.o.

ul. Batorego 9

05-240 Tłuszcz

-

-

-

CLEAN WORLD”

FHU Marek Woch

Leśniakowizna

ul. Kasprzykiewicza 45

05-200 Wołomin

-

-

-

 

drukuj (I N F O R M A C J A o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.)

 • autor informacji: Karolina Hendzel
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-07-04 16:04
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-13 14:23

O G Ł O S Z E N I E ! ! !

W związku z zapisami art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

oraz § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Stanisławów
w spawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Stanisławów,

Wójt Gminy Stanisławów przypomina,

że właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości,

porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego posesji i terenu wokół niej.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie

należy przypomnieć o zakazie wypalania śmieci.

Wypalając odpady wpływamy nie tylko na komfort życia naszych sąsiadów,

ale mamy także poważny wpływ na nasze zdrowie!!!

 

                                          WÓJT

                                            /-/ Adam Sulewski

 

 

Sporządziła:

Magdalena Kubuj

tel.(25) 757 58 52

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-04-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-04-26 13:19
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-13 14:23

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Stanisławów

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-03 11:53
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-13 14:24

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-03 11:53
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-13 14:25

UCHWAŁA NR XVII/125/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-03 11:53

UCHWAŁA NR XVII/124/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-03 11:53

UCHWAŁA NR XVII/127/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-03 11:53

UCHWAŁA NR XVII/122/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-03 11:53

UCHWAŁA NR XVII/123/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-03 11:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15402
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 10:57

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 913205
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-02 15:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl